×
Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica

 OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica

                                                                                                                                   

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Jemielnica Nr IV/20/11 z dnia 14 lutego 2011 r. zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica obejmującej obszar geodezyjny Barut, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 w Jemielnicy, Budynek nr 1, pokój nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 w Jemielnicy, Budynek nr 2, Sala konferencyjna ogodz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jemielnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2012 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, zainteresowani mogą składać do Wójta Gminy Jemielnica uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres ) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

                                                                                                       

Wójt Gminy Jemielnica

 

Wywieszone na tablicy ogłoszeń

w dniach od 13 marca 2012 r. do 8 maja 2012 r.


PDFObwieszczenie - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica.pdf (234,25KB)


Liczba wyświetleń podstrony: 1271