×
Wyszukaj w serwisie

PZSZC

naglówek-POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI.jpeg

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Tytuł projektu: POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”

Nr umowy o dofinansowanie: POIG.06.04.00-00-012/10 z dnia 30.09.2010 r.

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Projekt „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” jest realizowany na terenie 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego w partnerstwie 16 jednostek samorządu terytorialnego i 4 Regionalnych Organizacji Turystycznych działających na obszarze ww. województw, łącznie 20 podmiotów.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania;

 • budowa parkingów 21,
 • budowa sanitariatów 17,
 • budowa punktów informacji turystycznej – 9,
 • budowa infokiosków - 110 sztuk,
 • oznakowanie obiektów pocysterskich - 400 tablic,
 • oznakowanie drogowe – Znaki E 22a, E 22b, i E 22 c, 550 znaków,
 • przygotowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz, studium wykonalności,
 • wytyczenia pętli lokalnych szlaku,
 • promocja krajowa i międzynarodowa,
 • prowadzenia badań ilościowych i jakościowych turystów,
 • ewaluacja i audyt projektu.

Gmina Jemielnica – Partner Projektu, zakończyła realizację następujących zadań określonych w ramach Projektu pn. „POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI”:

 1. Przebudowa pomieszczeń parteru istniejącego niezamieszkanego lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiejskiej 65 z przeznaczeniem na Punkt Informacji Turystycznej dla obsługi turystów odwiedzających Jemielnicę. Do lokalu prowadzi niezależne wejście z zewnątrz, z poziomu terenu umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przedmiotowy lokal jest częścią budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zabytkowym spichlerzem. Punkt Informacji Turystycznej został wyposażony w meble biurowe, gabloty ekspozycyjne, aneks kuchenny oraz utworzona została sala multimedialna-konferencyjna.
 2. Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z wewnętrzną drogą dojazdową dla obsługi turystów odwiedzających Jemielnicę oraz osób uczestniczących w nabożeństwach w położonym w pobliżu kościele. Na parkingu zapewniono 49 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 4,0x5,0m, specjalnie oznakowane i usytuowane w najbliższej odległości od obiektów pocysterskich. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

   

 3. Budowa ogólnodostępnej toalety publicznej, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

   

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, budowa toalety publicznej oraz przebudowa części pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego na Punkt Informacji Turystycznej zlokalizowane są w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 65, na działce 
nr 788/2.

 

 1. Zostało wykonane również oznakowanie poziome w celu wyznaczenia  miejsc postojowych na istniejącym parkingu dla:
 • samochodów osobowych – znak P-18, w ilości 23 stanowisk,
 • samochodów osób niepełnosprawnych – znak P-18 + znak P-24, w ilości 1 stanowisko,
 • autobusów  - znak P-18, w ilości 2 stanowisk.

Powyższe oznakowanie poziome zlokalizowane jest w obszarze istniejącego parkingu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1810 0 – ulica Wiejska działka numer 1186/2, wzdłuż muru dzielącego pas drogowy od działki, na której znajduje się kościół wraz z zabudowaniami parafialnymi.

Działka nr 788/2 i działka nr 1186/2 mieści się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, wszelakie roboty budowlane prowadzone były zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i opiece nad zabytkami a w szczególności pod nadzorem konserwatorskim i uzgodnieniem ze służbami ochrony zabytków (Wojewódzki Konserwator Zabytków).

 1. Na terenie Gminy Jemielnica zlokalizowany będzie system infokiosków:
 • Świetlica Wiejska Centawa ul. Powstańców Śl. 13 (nr dz. 391/13).
 • Punkt Informacji Turystycznej ul. Wiejska 65, Jemielnica (nr dz. 788/2).
 • Urząd Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67 (nr dz. 394).
 • Świetlica Wiejska Barut ul. Wiejska 65 (nr dz. 167).
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Piotrówka ul. Kościuszki 101 (nr dz. 567).
 • Publiczne Gimnazjum Jemielnica ul. Szkolna 24 (nr dz. 3091/1).

Główne cele projektu zakładają:

 • podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości uczestniczących w projekcie,
 • promocję w kraju i zagranicą cysterskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Polską,
 • wydłużenie czasu przebywania turystów w regionie,
 • rozwój gospodarczy terenów wiejskich w oparciu o dziedzictwo kulturowe i turystykę.

Całkowita wartość Projektu - 36 803 890,48 PLN. Całkowita wartość wkładu własnego Partnerów - 9 878 557,9 PLN. Koszty kwalifikowane dla Projektu wynoszą 31 536 250 PLN. Dofinansowanie na poziomie 85% - 26 805 512, 50 PLN. Koszty kwalifikowane wkładu własnego Partnerów - 15% - 4 730 437,5 PLN.

mapka-POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI.jpeg

Przydatne linki – informacje o projekcie:

 

stopka-POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 254