×
Wyszukaj w serwisie

Południowo-zachodni szlak cysterski do 2012-06-19

naglówek-POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI.jpeg

„DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Tytuł projektu: POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”

Nr umowy o dofinansowanie: POIG.06.04.00-00-012/10 z dnia 30.09.2010 r.

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Projekt „Południowo-zachodni Szlak Cysterski” jest realizowany na terenie 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego w partnerstwie 16 jednostek samorządu terytorialnego i 4 Regionalnych Organizacji Turystycznych działających na obszarze ww. województw, łącznie 20 podmiotów.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania;

    budowa parkingów 21,
    budowa sanitariatów 17,
    budowa punktów informacji turystycznej – 9,
    budowa infokiosków - 110 sztuk,
    oznakowanie obiektów pocysterskich - 400 tablic,
    oznakowanie drogowe – Znaki E 22a, E 22b, i E 22 c, 550 znaków,
    przygotowanie dokumentacji technicznej, ekspertyz, studium wykonalności,
    wytyczenia pętli lokalnych szlaku,
    promocja krajowa i międzynarodowa,
    prowadzenia badań ilościowych i jakościowych turystów,
    ewaluacja i audyt projektu.

Gmina Jemielnica – Partner Projektu, zakończyła realizację następujących zadań określonych w ramach Projektu pn. „POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI”:

    Przebudowa pomieszczeń parteru istniejącego niezamieszkanego lokalu mieszkalnego przy ulicy Wiejskiej 65 z przeznaczeniem na Punkt Informacji Turystycznej dla obsługi turystów odwiedzających Jemielnicę. Do lokalu prowadzi niezależne wejście z zewnątrz, z poziomu terenu umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych. Przedmiotowy lokal jest częścią budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zabytkowym spichlerzem. Punkt Informacji Turystycznej został wyposażony w meble biurowe, gabloty ekspozycyjne, aneks kuchenny oraz utworzona została sala multimedialna-konferencyjna.
    Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z wewnętrzną drogą dojazdową dla obsługi turystów odwiedzających Jemielnicę oraz osób uczestniczących w nabożeństwach w położonym w pobliżu kościele. Na parkingu zapewniono 49 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0m oraz 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 4,0x5,0m, specjalnie oznakowane i usytuowane w najbliższej odległości od obiektów pocysterskich. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
   

 
    Budowa ogólnodostępnej toalety publicznej, która jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
   

 

Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową, budowa toalety publicznej oraz przebudowa części pomieszczeń parteru budynku mieszkalnego na Punkt Informacji Turystycznej zlokalizowane są w Jemielnicy przy ul. Wiejskiej 65, na działce
nr 788/2.

 

    Zostało wykonane również oznakowanie poziome w celu wyznaczenia  miejsc postojowych na istniejącym parkingu dla:

    samochodów osobowych – znak P-18, w ilości 23 stanowisk,
    samochodów osób niepełnosprawnych – znak P-18 + znak P-24, w ilości 1 stanowisko,
    autobusów  - znak P-18, w ilości 2 stanowisk.

Powyższe oznakowanie poziome zlokalizowane jest w obszarze istniejącego parkingu znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1810 0 – ulica Wiejska działka numer 1186/2, wzdłuż muru dzielącego pas drogowy od działki, na której znajduje się kościół wraz z zabudowaniami parafialnymi.

Działka nr 788/2 i działka nr 1186/2 mieści się w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, wszelakie roboty budowlane prowadzone były zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków i opiece nad zabytkami a w szczególności pod nadzorem konserwatorskim i uzgodnieniem ze służbami ochrony zabytków (Wojewódzki Konserwator Zabytków).

    Na terenie Gminy Jemielnica zlokalizowany będzie system infokiosków:

    Świetlica Wiejska Centawa ul. Powstańców Śl. 13 (nr dz. 391/13).
    Punkt Informacji Turystycznej ul. Wiejska 65, Jemielnica (nr dz. 788/2).
    Urząd Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67 (nr dz. 394).
    Świetlica Wiejska Barut ul. Wiejska 65 (nr dz. 167).
    Publiczna Szkoła Podstawowa Piotrówka ul. Kościuszki 101 (nr dz. 567).
    Publiczne Gimnazjum Jemielnica ul. Szkolna 24 (nr dz. 3091/1).

Główne cele projektu zakładają:

    podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości uczestniczących w projekcie,
    promocję w kraju i zagranicą cysterskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Polską,
    wydłużenie czasu przebywania turystów w regionie,
    rozwój gospodarczy terenów wiejskich w oparciu o dziedzictwo kulturowe i turystykę.

Całkowita wartość Projektu - 36 803 890,48 PLN. Całkowita wartość wkładu własnego Partnerów - 9 878 557,9 PLN. Koszty kwalifikowane dla Projektu wynoszą 31 536 250 PLN. Dofinansowanie na poziomie 85% - 26 805 512, 50 PLN. Koszty kwalifikowane wkładu własnego Partnerów - 15% - 4 730 437,5 PLN.

mapka-POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI.jpeg

Przydatne linki – informacje o projekcie:

    Strona Lidera Projektu: http://www.turystyka.dolnyslask.pl/content/view/745/1/lang,polish/
    Strona Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego: http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=9149

stopka-POŁUDNIOWO-ZACHODNI SZLAK CYSTERSKI.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 515