×
Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Centawa, w Gminie Jemielnica.

                                                                                                                                                             Jemielnica, dn. 23-10-2012 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Centawa, w Gminie Jemielnica.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Jemielnica Nr IV/21/11
z dnia 14 lutego 2011 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Centawa, w Gminie Jemielnica w zakresie obejmującym działki geodezyjne nr 200/2, 210, część 227/2 i część 229, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 31 października 2012 r. do 30 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 w Jemielnicy, budynek nr 1 pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 listopada 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 w Jemielnicy, budynek nr 2, sala konferencyjna o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jemielnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2012 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
zainteresowani, w wyżej określonym terminie, zainteresowani mogą składać do Wójta Gminy Jemielnica uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres ) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

                                                                                                           

Wójt Gminy JemielnicaPDFObwieszczenie - Centawa.pdf (207,19KB)

 


Liczba wyświetleń podstrony: 1168