×
Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu trzech projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, w Gminie Jemielnica.

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu trzech projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, w Gminie Jemielnica:

1.    w rejonie ulicy Bema,
2.    dla działki nr 219,
3.    w rejonie ulicy Chłopickiego.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
z 2012 poz. 647, 951.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Jemielnica Nr IV/23/11 z dnia 14 lutego 2011 r. i Nr V/36/11 z dnia 29 marca 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica, w Gminie Jemielnica:

1.    w rejonie ulicy Bema, obejmującej obszar pomiędzy ul. Bema, ul. Strzelecką i rzeką Jemielnicą,
2.    dla działki nr 219,
3.    w rejonie ulicy Chłopickiego, obejmującej obszar skrzyżowania ul. Chłopickiego i ul. Strzeleckiej,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 stycznia 2013 r. do 8 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 w Jemielnicy, budynek nr 1 pokój nr 7, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 lutego 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67 w Jemielnicy, budynek nr 2, sala konferencyjna o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach wyżej wymienionych planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Jemielnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2013 r.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, zainteresowani mogą składać do Wójta Gminy Jemielnica uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres ug@jemielnica.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.


PDFobwieszczenie.pdf (289,10KB)

                                                                                                                                                  


Liczba wyświetleń podstrony: 1320