×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 – z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207,  poz. 2108 – z późn. zm.)

Wójt Gminy Jemielnica

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż następujących nieruchomości

 1. działka budowlana przy ulicy Nowa Kolonia  w Jemielnicy stanowiąca własność Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka
  Nr 881/11 z mapy 5, o powierzchni  724 m2, obrębu Jemielnica  dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2 ,
 2. działka budowlana przy ulicy Nowa Kolonia w Jemielnicy  stanowiąca własność  Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 881/13 z mapy 5, o powierzchni 739 m2 , obrębu Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2,
 3.  działka budowlana przy ulicy Nowa Kolonia w Jemielnicy  stanowiąca własność  Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 881/14 z mapy 5, o powierzchni 739 m2 , obrębu Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2,
 4. działka budowlana przy ulicy Nowa Kolonia w Jemielnicy  stanowiąca własność  Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 881/15 z mapy 5 , o powierzchni 903 m2, obrębu Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2,
 5. działka  rolna w Jemielnicy stanowiąca własność Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 84/1 
  z mapy 1, o powierzchni  0,4350 ha, obrębu Jemielnica  dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2 ,
 6. działka rolna w Gąsiorowicach stanowiąca własność Gminy Jemielnica, oznaczona  jako działka Nr 28/1
  z mapy 1, o powierzchni  0,7715 ha, obrębu Gąsiorowice, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00040370/4 ,
 7. działka rolna w Wierchlesiu stanowiąca własność Gminy Jemielnica, oznaczona  jako działka Nr 415
  z mapy 3, o powierzchni  1,1032 ha, obrębu Wierchlesie, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00040662/8 ,

Nieruchomości oznaczone jako działki Nr 881/11, 881/13, 881/14, 881/15 (pozycje 1-4) położone są  w obszarze  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, posiadają dostęp do drogi publicznej, sieć uzbrojenia terenu w energię  elektryczną, wodę,  kanalizację położona jest w ulicy Nowa Kolonia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki Nr 881/11, 881/13, 881/14, 881/15 (pozycje 1-4)  położone są na terenie oznaczonym symbolem MN 116 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 7 sierpnia 2013 r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Nieruchomości oznaczone jako działki Nr 84/1, 28/1, 415 (pozycje 5-7)   położone są  w obszarze  terenów rolnych, posiadają dostęp do drogi gruntowej, bez wyposażenia w urządzenia służące do produkcji rolnej.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego działki Nr 84/1, 28/1, 415 położone są na terenach oznaczonych symbolami  R 34 i R 13 - tereny rolne. Nabywcy zobowiązani są zagospodarować nabyte nieruchomości na cele zgodne z ich przeznaczeniem określonym w planach zagospodarowania przestrzennego. 19 marca 2014 r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Do sprzedaży tych działek mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803)

Nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

 1. Cena wywoławcza działki  Nr 881/11  wynosi 50.700,00 zł. (brutto),
 2. Cena wywoławcza działki  Nr 881/13  wynosi 51.800,00 zł. (brutto),
 3. Cena wywoławcza działki  Nr 881/14  wynosi 51.800,00 zł. (brutto),
 4. Cena wywoławcza działki  Nr 881/15  wynosi 63.300,00 zł. (brutto),
 5. Cena wywoławcza działki  Nr 84/1  wynosi 6.900,00 zł. (brutto),
 6. Cena wywoławcza działki  Nr 28/1  wynosi 14.200,00 zł. (brutto),
 7. Cena wywoławcza działki  Nr 415  wynosi 17.000,00 zł. (brutto).

Działki zostaną udostępnione do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście z inspektorem
ds. gospodarowania mieniem komunalnym Urzędu Gminy Jemielnica telefonicznie (Tel. 77 46 – 23 – 516)

 1. Przetarg na działkę Nr 881/11  odbędzie się w dniu 5 maja 2014 r. o godz. 12.00,
 2. Przetarg na działkę Nr 881/13  odbędzie się w dniu 5 maja 2014 r. o godz. 12.30,
 3. Przetarg na działkę Nr 881/14  odbędzie się w dniu 5 maja 2014 r. o godz. 13.00,
 4. Przetarg na działkę Nr 881/15  odbędzie się w dniu 5 maja 2014 r. o godz. 13.30,
 5. Przetarg na działkę Nr 84/1  odbędzie się w dniu 5 maja 2014 r.  o godz. 14:00,
 6. Przetarg na działkę Nr 28/1  odbędzie się w dniu 5 maja 2014 r.  o godz. 14:30,
 7. Przetarg na działkę Nr 415  odbędzie się w dniu 5 maja 2014 r.  o godz. 15:00.

Wójt  Gminy Jemielnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.jemielnica.pl. Wadium dla działek przeznaczonych do sprzedaży ustalono w następujących wysokościach:

 1. dla działki Nr 881/11     –   5 100,00 zł.,
 2. dla działki Nr 881/13     –   5 200,00 zł.,
 3. dla działki Nr 881/14     –   5 200,00 zł.,
 4. dla działki Nr 881/15     –   6 400,00 zł.,
 5. dla działki Nr 84/1         –      700,00 zł.,
 6. dla działki Nr 28/1         –   1 450,00 zł.,
 7. dla działki Nr 415          –   1 700,00 zł.

Wadium podlega zapłacie w pieniądzu ( PLN ) na konto depozytowe w Banku Spółdzielczym Leśnica Filia w Jemielnicy

Nr 38 8907 1018 2007 6000 3901 0001  w następujących terminach:

 1. dla działki Nr 881/11 w terminie do dnia 29 kwietnia 2014 r.
 2. dla działki Nr 881/13 w terminie do dnia 29 kwietnia 2014 r.
 3. dla działki Nr 881/14 w terminie do dnia 29 kwietnia 2014 r.
 4. dla działki Nr 881/15 w terminie do dnia 29 kwietnia 2014 r.
 5. dla działki Nr 84/1 w terminie do dnia 29 kwietnia 2014 r.
 6. dla działki Nr 28/1 w terminie do dnia 29 kwietnia 2014 r.
 7. dla działki Nr 415 w terminie do dnia 29 kwietnia 2014 r.

Jeżeli wadium będzie wpłacone w formie przelewu, za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto bankowe. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny należnej Gminie Jemielnica. Pozostałym uczestnikom przetargu wniesione przez nich wadium zwrócone zostanie bez odsetek, na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Podmiot, który przetarg wygra, jest zobowiązany do zapłaty ceny nabytych praw odpowiednio na rachunek Urzędu Gminy Jemielnica, najpóźniej przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W razie uchylenia się podmiotu od zawarcia umowy
lub niestawienia się do umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, bez usprawiedliwienia, Wójt Gminy Jemielnica odstąpi
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie zawiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a także podmioty mogące we własnym imieniu nabywać własność nieruchomości, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 1. dowód wniesienia wadium w oryginale lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku,
 2. oświadczenie uczestnika, że zapoznał się on ze wszystkimi warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, dowód tożsamości,
 3. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji ( np. KRS ) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tego wypisu, jeżeli uczestnik jest osobą prawną lub jeżeli jego działalność wymaga takiego wpisu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu.,
 4. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu uczestniczącego w przetargu, z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
 5. oświadczenie uczestnika, że w stosunku do niego nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości , że nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, że nie toczy się w stosunku do niego jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne,
 6. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, że uczestnik przetargu nie zalega z podatkami lub, że nie uzyskał odroczenie ich zapłaty albo zgodę na zapłatę w ratach, wystawione nie wczesnej niż 3 miesiące przed dniem przetargu (w przypadku osób fizycznych- oświadczenie),
 7. zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że uczestnik przetargu nie zalega z płatnością składek ubezpieczeniowych lub, że uzyskał odroczenie ich zapłaty albo zgodę na zapłatę w ratach, wystawione nie wcześniej
  niż 3 miesiące przed dniem przetargu ( w przypadku osób fizycznych – oświadczenie ),
 8. zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, jeżeli uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  ( Dz. U. z 2004 r. NR 167 poz. 1758 - ze zmianami) – w przypadkach prawem przewidzianych.

Informacji o przetargach i o ich przedmiocie udziela inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym  Urzędu Gminy Jemielnica – pokój Nr 3 w budynku Nr 2, telefon numer  77 4623516, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest także na stronie internetowej  www.jemielnica.pl.

Jemielnica, dnia 1 kwietnia 2014 r.


PDFOgłoszenie - przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości.pdf (155,81KB)Liczba wyświetleń podstrony: 5391