×
Wyszukaj w serwisie

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

GMINA JEMIELNICA

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

            Od 1 września 2019 r., zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:     

1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm.),

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

      a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy
z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),

      b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem  –  egzamin zawodowy;

 1. Załatw sprawę elektronicznie:

Nie dotyczy.

 1. Załączniki

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem
DOCZałącznik nr 1 - Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.doc (27,00KB)

Załącznik nr 2 – Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
DOCXZałącznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.docx (22,55KB)

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o pomocy de minimis
DOCXZałącznik nr 3 - Oświadczenie o pomocy de minimis.docx (18,75KB)

 

Załącznik nr 4 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deminimis
PDFZałącznik nr 4 - Informacja przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis.pdf (154,31KB)

 

 1. Sprawę załatwia:

Wójt Gminy Jemielnica, ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica

Referat Oświaty i Wychowania

 

 1. Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (zał. nr 2);
 • oświadczenie o pomocy de minimis (zał. nr 3)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. nr 4)
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład
  w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy prowadzącą praktyczną naukę zawodu, kwalifikacji merytorycznych i pedagogicznych wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
 • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy - dotyczy przypadku, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi inna osoba niż pracodawca;
 • kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
 • kopia dyplomu lub świadectwa albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika;
 • kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego pracodawcę (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki);
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o dofinansowanie oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • inne dokumenty wynikające z indywidualnej sytuacji pracodawcy lub młodocianego pracownika niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 1. Forma załatwienia:

Dofinansowanie przyznawane jest w trybie decyzji administracyjnej na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
Po upływie ww. terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.

Kwota dofinansowania:

 •  w przypadku nauki zawodu  do 8081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

 1. Termin

Do 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

 1. Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Jemielnica terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 • dofinansowanie przyznawane jest na kształcenie młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica;
 • pracodawca, który zawarł umowę z młodocianym pracownikiem ma obowiązek powiadomić wójta gminy na terenie której młodociany pracownik mieszka o zawarciu z nim umowy w celu przygotowania zawodowego (zał. nr 1);
 • dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy;
 • podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki na podstawie art. 122 ustawy – Prawo oświatowe, o ile spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie. Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), więc dofinansowanie może mu zostać udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis.

 

 

Jemielnica, 19.08.2020 r.

 

Liczba wyświetleń podstrony: 15189