×
Wyszukaj w serwisie

Informacja dla pracodawców zatrudniających młodocianych pracowników

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Od 1 września 2012 r. obowiązują zmiany w dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

Z dniem 1 września 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Do tej pory absolwent gimnazjum mógł kontynuować naukę w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania 2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie nie będzie już dwuletnich szkół zawodowych – wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Wynika to z podstawowego założenia reformy, zgodnie z którym edukacja w szkole ponadgimnazjalnej, w tym również w zasadniczej szkole zawodowej, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę
o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie
w wysokości:

 1. w przypadku nauki zawodu – 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika – ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 roku rozpoczną naukę w klasach II, dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach. W takim przypadku wysokość kwoty dofinansowania wyniesie 4 587 zł. Taką kwotę gwarantuje art. 14 ustawy z 19.08.2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206).

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) . Przepis ten obowiązuje od 01.09.2012 r.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie:

 • dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych: kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 • dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,
 • umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu z wynikiem pozytywnym,
 • świadectwo pracy lub świadectwa pracy – gdy młodociany pracownik realizował przygotowanie zawodowe u kilku pracodawców;
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.). Jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej, powinien złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z ww. ustawą.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na postawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o przedkładanie do Urzędu Gminy w Jemielnicy informacji o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Do pobrania:

 1. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.
  PDFZgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem.pdf
   
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
  PDFWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.pdf
  DOCXWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.docx
   
 3. Oświadczenie - koszty szkolenia młodocianego pracownika
  PDFOświadczenie-koszty szkolenia młodocianego pracownika.pdf
  DOCOświadczenie-koszty szkolenia młodocianego pracownika.doc
   
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf
   
 5. Oświadczenie o otrzymanej / niedotrzymanej  pomocy de minimis.
  PDFOświadczenie o pomocy de minimis - informacja o uzyskanej pomocy de minimis.pdf

 


Liczba wyświetleń podstrony: 7832