×
Wyszukaj w serwisie

Wyprawka szkolna 2014-2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

W dniu 31 lipca 2014r. wszedł w życie Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna".

W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasie II, III i VI szkoły podstawowej, w klasie II, III i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum,  w klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasie III liceum plastycznego oraz w klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Pomoc zostanie udzielona w/w uczniom, pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456, z późn. zm.).

W 2014 r. programem będą objęci także uczniowie:

  • słabowidzący
  • niesłyszący
  • słabosłyszący
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalych. Uczniowie niepełnosprawni,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód w rodzinie.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić od 225 zł do 770 zł.

Wnioski o przyznanie wyprawki szkolnej należy składać do dnia 08.09.2014r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Druki wniosków dostępne są w sekretariatach szkół.


Poniżej linki, odnoszące się odpowiednio do:

1. Uchwała Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. - "Wyprawka szkolna"
http://www.men.gov.pl/images/do_pobrania/Uchwa%C5%82aWyprawka-1.pdf

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1024


 


Liczba wyświetleń podstrony: 16023