×
Wyszukaj w serwisie

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. z 2014 r., poz. 518, poz. 659, poz. 805 i poz. 906) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108; z 2009 r. Nr 55, poz. 450 oraz z 2013 r. poz. 942)

Wójt Gminy Jemielnica

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

działki Nr 798/6 z mapy 5 o powierzchni  594 m2, obrębu Jemielnica zabudowanej budynkiem szopo - garaży z częścią biurową przy ulicy Św. Wojciecha w Jemielnicy stanowiąca własność Gminy Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr 57455.

Nieruchomość oznaczona, jako działka Nr 798/6 położona jest w terenie zabudowy przemysłowej posiada dostęp do drogi publicznej, sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodę, stan techniczny budynków zły, nadają się do rozbiórki.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka Nr 798/6 położona jest na terenie oznaczonym symbolem
P7 - tereny przemysłu.  Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. upłynął 29 października 2014 r.

Nabywcy zobowiązani są zagospodarować nabytą nieruchomość zgodne z jej przeznaczeniem określonym w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Jemielnica. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza działki wynosi 55.500,00 zł. (brutto).

Działka zostanie udostępniona do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście
z inspektorem ds. gospodarowania mieniem komunalnym Urzędu Gminy Jemielnica telefonicznie (Tel. 77 46 – 23 – 516)

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2014 r. o godz. 12:00

Wójt  Gminy Jemielnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.jemielnica.pl.

Wadium dla działki przeznaczonej do sprzedaży ustalono w wysokości 5.600,00 zł,

Wadium podlega zapłacie w pieniądzu ( PLN) na konto depozytowe w Banku Spółdzielczym Leśnica Filia w Jemielnicy

Nr 38 8907 1018 2007 6000 3901 0001 w terminie do dnia 2 grudnia 2014 r.

Jeżeli wadium będzie wpłacone w formie przelewu, za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto bankowe. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny należnej Gminie Jemielnica. Pozostałym uczestnikom przetargu wniesione przez nich wadium zwrócone zostanie bez odsetek, na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego na rachunek Urzędu Gminy Jemielnica, najpóźniej przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W razie uchylenia się podmiotu od zawarcia umowy lub niestawienia się do umowy w wyznaczonym miejscu i terminie bez usprawiedliwienia, Wójt Gminy Jemielnica odstąpi
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie zawiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a także podmioty mogące we własnym imieniu nabywać własność nieruchomości, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 1. dowód wniesienia wadium w oryginale lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku,
 2. oświadczenie uczestnika, że zapoznał się on ze wszystkimi warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń, dowód tożsamości,
 3. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji ( np. KRS) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tego wypisu, jeżeli uczestnik jest osobą prawną lub jeżeli jego działalność wymaga takiego wpisu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu.,
 4. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu uczestniczącego w przetargu, z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
 5. oświadczenie uczestnika, że w stosunku do niego nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości, że nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, że nie toczy się w stosunku do niego jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne,
 6. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, że uczestnik przetargu nie zalega z podatkami lub, że nie uzyskał odroczenie ich zapłaty albo zgodę na zapłatę w ratach, wystawione nie wczesnej niż 3 miesiące przed dniem przetargu
  (w przypadku osób fizycznych- oświadczenie),
 7. zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że uczestnik przetargu nie zalega z płatnością składek ubezpieczeniowych lub, że uzyskał odroczenie ich zapłaty albo zgodę na zapłatę w ratach, wystawione nie wcześniej
  niż 3 miesiące przed dniem przetargu ( w przypadku osób fizycznych – oświadczenie),
 8. zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, jeżeli uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
  ( Dz. U. z 2004 r. NR 167 poz. 1758 - ze zmianami) – w przypadkach prawem przewidzianych.

 

Informacji o przetargach i o ich przedmiocie udziela inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym Urzędu Gminy Jemielnica – pokój Nr 3 w budynku Nr 2, telefon numer 77 4623516, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest także na stronie internetowej  www.jemielnica.pl.

 

Jemielnica, dnia 4 listopada 2014 r.


Liczba wyświetleń podstrony: 3700