×
Wyszukaj w serwisie

Rusza program Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizować będzie program pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1)

Jest to nowy program, który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD. Polegać on będzie na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.  Dodatkowo wobec osób objętych Programem realizowane będą różne działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne tj.:

  1. edukacja nt. właściwego odżywiania,
  2. nauka gotowania, warsztaty kulinarne, dietetyczne,
  3. nauka prowadzenia domu,
  4. zarządzanie budżetem domowym,
  5. wspólny posiłek,
  6. zasady prawidłowego żywienia i przeciwdziałanie marnowaniu żywności,
  7. aktywizacja np. spotkania integracyjne.

Stanowią one pierwszy krok  ku wyciągnięciu osób najbardziej potrzebujących
z marginesu społeczeństwa i skierowaniu ich na drogę reintegracji społecznej (Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji).

Instytucją zarządzającą (IZ) Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020  jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, instytucją pośredniczącą (IP) Agencja Rynku Rolnego, zaś instytucją certyfikującą i audytową (IC i IA) Ministerstwo Finansów.

Pomoc w ramach PO PŻ będzie kierowana do osób, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie trafiać będzie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (dot. Podprogramu 2014 i 2015). Tak określony wymóg ma na celu wsparcie osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w sposób trwały i intensywny.  Program będzie uzupełnieniem działań gmin w zakresie udzielania pomocy żywnościowej najuboższym mieszkańcom, w większości przypadków adresowany będzie do osób i rodzin korzystających z pomocy ośrodków pomocy społecznej.

Kwalifikować i wydawać skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) (zał. Nr 4 do wytycznych) będzie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy ul. Strzelecka 67.

Przy dokonaniu kwalifikacji tut. Ośrodek będzie brał pod uwagę fakt korzystania z form pomocy finansowej w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020, aby zapewnić uzupełniający charakter pomocy z PO PŻ. osoby, które nie korzystały wcześniej z pomocy społecznej będą musiały złożyć zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu osoby lub członków wspólnie zamieszkałych w rodzinie.

Paczki będą wydawane w dniach 20-21 styczeń 2015 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy, ul. Strzelecka 67  w godzinach. 7.30-15.30.


Liczba wyświetleń podstrony: 3236