×
Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. z 2014 r., poz. 518, poz. 659, poz. 805 im poz. 906) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207,  poz. 2108; z 2009 r. Nr 55, poz. 450 oraz z 2013 r. poz. 942)

Wójt Gminy Jemielnica

ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości

 1. działka budowlana przy ulicy Nowa Kolonia w Jemielnicy  stanowiąca własność  Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 881/18 z mapy 5, o powierzchni 938 m2 , obrębu Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2,
 2. działka budowlana przy ulicy Nowa Kolonia w Jemielnicy  stanowiąca własność  Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 881/19 z mapy 5 , o powierzchni 913 m2, obrębu Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2,
 3. działka budowlana przy ulicy Nowa Kolonia w Jemielnicy  stanowiąca własność  Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 881/20 z mapy 5 , o powierzchni 913 m2, obrębu Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2,
 4. działka budowlana przy ulicy Nowa Kolonia w Jemielnicy  stanowiąca własność  Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 881/21 z mapy 5 , o powierzchni 912 m2, obrębu Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2,
 5. działka budowlana przy ulicy Nowa Kolonia w Jemielnicy  stanowiąca własność  Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 881/22 z mapy 5 , o powierzchni 1024 m2, obrębu Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2,
 6. działka budowlana przy ulicy Nowa Kolonia w Jemielnicy  stanowiąca własność  Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 881/23 z mapy 5 , o powierzchni 1084 m2, obrębu Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2,
 7. działka budowlana przy ulicy Nowa Kolonia w Jemielnicy  stanowiąca własność  Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 881/24 z mapy 5 , o powierzchni 913 m2, obrębu Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2,
 8. działka budowlana przy ulicy Nowa Kolonia w Jemielnicy  stanowiąca własność  Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 881/25 z mapy 5 , o powierzchni 912 m2, obrębu Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2,
 9. działka budowlana przy ulicy Nowa Kolonia w Jemielnicy  stanowiąca własność  Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 881/26 z mapy 5 , o powierzchni 913 m2, obrębu Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2,
 10. działka budowlana przy ulicy Nowa Kolonia w Jemielnicy  stanowiąca własność  Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 881/27 z mapy 5 , o powierzchni 937 m2, obrębu Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2,
 11. działka  rolna w Piotrówce stanowiąca własność Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 1025/2 z mapy 2, o powierzchni  0,1770 ha, obrębu Piotrówka   dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00040973/1,
 12. działka pod zabudowę przy ulicy Korfantego w Jemielnicy  stanowiąca własność  Gminy Jemielnica, oznaczona jako działka Nr 991/8 z mapy 5 , o powierzchni 161 m2, obrębu Jemielnica, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą Nr OP1S/00036407/2,

Nieruchomości oznaczone jako działki Nr 881/18, 881/19, 881/20, 881/21, 881/22, 881/23, 881/24, 881/25, 881/26, 881/27 (pozycje 1-10) położone są  w obszarze  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ulice przylegające do ul. Nowa Kolonia), posiadają dostęp do drogi publicznej. Sieć uzbrojenia terenu (energia  elektryczna, woda,  kanalizacja sanitarna) znajduje się na ulicy Nowa Kolonia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki Nr 881/18, 881/19, 881/20, 881/21, 881/22, 881/23, 881/24, 881/25, 881/26, 881/27 (pozycje 1-10) położone są na terenie oznaczonym symbolem MN 118 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość oznaczona jako działka Nr 1025/2 (pozycja 11)   położona jest  w obszarze  terenów rolnych, posiada dostęp do drogi gruntowej, bez wyposażenia w urządzenia służące do produkcji rolnej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka Nr 1025/2 położona jest  na terenie oznaczonym symbolem   R 19 - tereny rolne. Nabywcy zobowiązani są zagospodarować nabyte nieruchomości na cele zgodne z ich przeznaczeniem określonym w planach zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość oznaczona jako działka Nr 991/8 (pozycja 12)   położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU 28- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Dnia 29 października 2014 r. upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

 1. Cena wywoławcza działki  Nr 881/18  wynosi 58.500,00 zł. (brutto)
 2. Cena wywoławcza działki  Nr 881/19  wynosi 57.000,00 zł. (brutto)
 3. Cena wywoławcza działki  Nr 881/20  wynosi 57.000,00 zł. (brutto)
 4. Cena wywoławcza działki  Nr 881/21  wynosi 57.000,00 zł. (brutto)
 5. Cena wywoławcza działki  Nr 881/22  wynosi 63.500,00 zł. (brutto)
 6. Cena wywoławcza działki  Nr 881/23  wynosi 67.500,00 zł. (brutto)
 7. Cena wywoławcza działki  Nr 881/24  wynosi 57.000,00 zł. (brutto)
 8. Cena wywoławcza działki  Nr 881/25  wynosi 57.000,00 zł. (brutto)
 9. Cena wywoławcza działki  Nr 881/26  wynosi 57.000,00 zł. (brutto)
 10. Cena wywoławcza działki  Nr 881/27  wynosi 58.500,00 zł. (brutto)
 11. Cena wywoławcza działki  Nr 1025/2  wynosi   3.000,00 zł. (brutto)
 12. Cena wywoławcza działki  Nr   991/8  wynosi 10.000,00 zł. (brutto)

Działki zostaną udostępnione do oglądania osobom zainteresowanym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osobiście z inspektorem ds. gospodarowania mieniem komunalnym lub telefonicznie - tel. (77) 46–23–516)

 1. Przetarg na działkę Nr 881/18  odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz.12:00
 2. Przetarg na działkę Nr 881/19  odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz.12:15
 3. Przetarg na działkę Nr 881/20  odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz.12:30
 4. Przetarg na działkę Nr 881/21  odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz.12:45
 5. Przetarg na działkę Nr 881/22  odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz.13:00
 6. Przetarg na działkę Nr 881/23  odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz.13:15
 7. Przetarg na działkę Nr 881/24  odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz.13:30
 8. Przetarg na działkę Nr 881/25  odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz.13:45
 9. Przetarg na działkę Nr 881/26  odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz.14:00
 10. Przetarg na działkę Nr 881/27  odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz.14:15
 11. Przetarg na działkę Nr 1025/2  odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz.14:30
 12. Przetarg na działkę Nr   991/8  odbędzie się w dniu 9 marca 2015 r. o godz.14:45

Wójt  Gminy Jemielnica zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.jemielnica.pl.

Wadium dla działek przeznaczonych do sprzedaży ustalono w następujących wysokościach:

 1. dla działki Nr 881/18     –   5 900,00 zł
 2. dla działki Nr 881/19     –   5 700,00 zł
 3. dla działki Nr 881/20     –   5 700,00 zł
 4. dla działki Nr 881/21     –   5 700,00 zł
 5. dla działki Nr 881/22     –   6 400,00 zł
 6. dla działki Nr 881/23     –   6 800,00 zł
 7. dla działki Nr 881/24     –   5 700,00 zł
 8. dla działki Nr 881/25     –   5 700,00 zł
 9. dla działki Nr 881/26     –   5 700,00 zł
 10. dla działki Nr 881/27     –   5 900,00 zł
 11. dla działki Nr 1025/2     –      300,00 zł
 12. dla działki NR 991/8      –   1 000,00 zł

Wadium podlega zapłacie w pieniądzu ( PLN ) na konto depozytowe w Banku Spółdzielczym Leśnica Filia w Jemielnicy
Nr 38 8907 1018 2007 6000 3901 0001  w terminie do 3 marca 2015 r.

Jeżeli wadium będzie wpłacone w formie przelewu, za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na podane konto bankowe. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny należnej Gminie Jemielnica. Pozostałym uczestnikom przetargu wniesione wadium zostanie zwrócone bez odsetek, na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Podmiot, który przetarg wygra, jest zobowiązany do zapłaty ceny nabytych praw odpowiednio na rachunek Urzędu Gminy Jemielnica, najpóźniej przed dniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W razie uchylenia się podmiotu od zawarcia umowy lub niestawienia się do umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, bez usprawiedliwienia, Wójt Gminy Jemielnica odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

O terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie zawiadomiony w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, a także podmioty mogące we własnym imieniu nabywać własność nieruchomości, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 1. dowód wniesienia wadium w oryginale lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku,
 2. oświadczenie uczestnika, że zapoznał się on ze wszystkimi warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 3. dowód tożsamości,
 4. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji ( np. KRS ) lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię tego wypisu , jeżeli uczestnik jest osobą prawną lub jeżeli jego działalność wymaga takiego wpisu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu.,
 5. pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu uczestniczącego w przetargu, z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,
 6. oświadczenie uczestnika, że w stosunku do niego nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości, że nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, że nie toczy się w stosunku do niego jakiekolwiek postępowanie egzekucyjne,
 7. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, że uczestnik przetargu nie zalega z podatkami lub, że nie uzyskał odroczenie ich zapłaty albo zgodę na zapłatę w ratach, wystawione nie wczesnej niż 3 miesiące przed dniem przetargu ( w przypadku osób fizycznych- oświadczenie),
 8. zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że uczestnik przetargu nie zalega z płatnością składek ubezpieczeniowych lub, że uzyskał odroczenie ich zapłaty albo zgodę na zapłatę w ratach, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu ( w przypadku osób fizycznych – oświadczenie ),
 9. zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości, jeżeli uczestnik przetargu jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. NR 167 poz. 1758 - ze zmianami) – w przypadkach prawem przewidzianych.

Informacji o przetargach i o ich przedmiocie udziela inspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym  Urzędu Gminy Jemielnica – pokój Nr 3, budynek Nr 2, tel.  (77) 46-23-516, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Ogłoszenie niniejsze opublikowane jest także na stronie internetowej  www.jemielnica.pl.

 

Jemielnica, dnia 3 lutego 2015 r.


Liczba wyświetleń podstrony: 3777