×
Wyszukaj w serwisie

Dyskusja publiczna nad projektem dokumentu: „Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” (ZPGN) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

subregion-logo.jpeg Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

Wójt Gminy Jemielnica

informuje o dyskusji publicznej nad projektem dokumentu:

„Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” (ZPGN)

wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko,

która odbędzie się w dniu 14-07-2015 w godz 16:00 ÷ 17:00 w Urzędzie Gminy Jemielnica,

ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, budynek nr 2, sala posiedzeń

Opracowanie „Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego” ma na celu m.in. zaprojektowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności CO2) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza, redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł.

Projekty  dokumentów znajdą  Państwo na stronach internetowych: www.bip.jeimelnica.pl oraz www.subregionkk.pl. Są one również udostępnione do wglądu  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:00 w Urzędzie Gminy budynek nr 1 pokój nr 7.

W ramach trwających konsultacji społecznych zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z  ZPGN oraz prognozą oddziaływania na środowisko i przekazywania swoich uwag, wniosków za pośrednictwem  formularza konsultacji.

Uwagi można zgłaszać do 29 lipca :

  1. w formie elektronicznej:  za pośrednictwem poczty e-mail na adres:  zpgn@atmoterm.pl,
  2. pocztą tradycyjną na adres: ATMOTERM S.A., 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4;
  3. osobiście:  poprzez złożenie formularza uwag w Urzędzie Gminy

Na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiejgmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiegoz dnia 03 czerwca 2013 r. zebrane uwagi rozpatrzy Lider Partnerstwa- Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźlew porozumieniuz właściwym terytorialnie wójtem/burmistrzem/starostą (Parterem).

Więcej informacji na temat ZPGN udziela przedstawiciel wykonawcy p. Michał Drabek, dostępny  pod numerem tel. 77 441 15 77 lub za pośrednictwem poczty e-mail: zpgn@atmoterm.pl

Informujemy, iż równolegle trwa procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a  w/w projekty  opiniowane są  właśnie przez Regionalnego  Dyrektora  Ochrony Środowiska oraz  Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

subregionstopka.jpeg

„Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013


Liczba wyświetleń podstrony: 3515