×
Wyszukaj w serwisie

Opłata targowa

Opłata targowa

Irena Donat, Joanna Karkosz – pok. Nr 2 (budynek Nr 2) tel. 77 46-23-522

,

Przedmiot opłaty.

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, dokonujące sprzedaży na targowiskach. Targowiskami w rozumieniu ustawy są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku zapłaty opłaty targowej.

Obowiązek zapłaty opłaty targowej powstaje za każdy dzień dokonywania sprzedaży na targowiskach w rozumieniu ustawy.

Czynności i dokumenty związane z opłata targową

Zgodnie z art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zasady poboru opłaty targowej oraz wysokość stawek opłat określa rada gminy, w drodze uchwały. Opłatę należy uiścić za pokwitowaniem wyznaczonemu przez radę gminy inkasentowi.

Podstawy prawne.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428, 1556, 1785 oraz 2141) – Rozdział V Opłaty lokalne Art. 15-16

Tryb odwoławczy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 Liczba wyświetleń podstrony: 24150