×
Wyszukaj w serwisie

Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: IB.271.06.2015

Nazwa zadania:    Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych


Numer ogłoszenia: 190956 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jemielnica , ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica, woj. opolskie, tel. 77 46 23 500, faks 77 46 23 510.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jemielnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016  (tj. od 01.09.2015r. do 24.06.2016r.)
 2. Trasy dowozu i przywozu uczniów niepełnosprawnych:
 1. Łaziska ul. Leśna …. – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Strzelcach Opolskich, ul. Ks. Wajdy 3 – Łaziska ul. Leśna - jeden uczeń niepełnosprawny z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
 2. Jemielnica ul. Korfantego …. - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Strzelcach Opolskich, ul. Ks. Wajdy 3 –   Jemielnica ul. Korfantego -jeden uczeń niepełnosprawny
  z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
 3. Piotrówka ul. Kościuszki …. - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Strzelcach Opolskich, ul. Ks. Wajdy 3 –- Piotrówka ul. Kościuszki -  jeden uczeń niepełnosprawny
  z orzeczonym upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim;
 4. Jemielnica ul. Stawowa ….. - Zespół Szkół Specjalnych w Zawadzkiem ul. Czarna 2 – Jemielnica ul. Stawowa - jedna uczennica niepełnosprawna z orzeczoną niepełnosprawnością sprzężoną: upośledzenie umysłowe stopnia znacznego i niepełnosprawność ruchowa.
 1. Wykonawca zadania w czasie dowozu musi zapewnić odpowiednią liczbę pojazdów oraz opiekunów dla wyżej wymienionych uczniów niepełnosprawnych – uwzględniając ich rodzaj niepełnosprawności, tak aby dowóz odbywał się w sposób bezpieczny dla przewożonych osób. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji kierowcy i opiekuna. Opieka nad przewożonymi uczniami winna odbywać się przez osobę pełnoletnią.
 1. Ofercie, w której wykonawca przedstawi, że dysponuje opiekunem posiadającym przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, Zamawiający przyzna dodatkowe 10 pkt. w kryterium oceny ofert: kwalifikacje opiekuna.
 2. Uczniowie dojeżdżający na obydwu trasach posiadają wystarczającą sprawność ruchową, aby korzystać ze zwykłych siedzeń pojazdu. Siedzenia pasażerów muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa.
 3. Dowóz odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej, przed rozpoczęciem lekcji, zgodnie z ustalonym planem zajęć. Uczniowie powinni być dowiezieni do szkoły w takim czasie aby mogli rozpocząć zajęcia zgodnie z planem zajęć. Powrót ze szkoły zgodnie z ustalonym planem zajęć. Uczniowie winni być odebrani ze szkół po zakończeniu zajęć, jednak nie później niż przed zamknięciem świetlicy. Imienna lista przewożonych uczniów zostanie przekazana Wykonawcy w dniu zawarcia umowy. Plan zajęć w szkole zostanie przekazany Wykonawcy po ustaleniu planu zajęć przez szkołę. O ewentualnych zmianach planów zajęć, Wykonawca zostanie poinformowany (z odpowiednim wyprzedzeniem) przez rodziców uczniów.
 4. Przewidywana liczba dni dowozu wynosi 188 dni z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji letnich oraz dodatkowych dni wolnych od nauki w szkole.
 5. Podczas realizacji zamówienia nie przewiduje się możliwości transportu osób trzecich.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu uczniów, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanymi potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym dojazdu do placówek szkolnych.
 7. Łączna szacunkowa ilość km dziennie – 120 km.
 8. Wykonawca zapewnia opiekę ww. uczniom w trakcie dowozu tj. od momentu odbioru od rodzica/opiekuna prawnego do momentu przekazania nauczycielowi/opiekunowi w placówce oraz w trakcie odwozu tj. od momentu odbioru od nauczyciela/opiekuna w placówce do momentu przekazania rodzicowi/opiekunowi prawnemu.
 9.  Wykorzystane do realizacji zadania pojazdy muszą przez cały czas realizacji zadania:

- posiadać aktualne badania stanu technicznego pojazdu

- posiadać aktualne ubezpieczenie OC

- posiadać aktualne ubezpieczenie  NNW

 1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej
  50 000,00 PLN. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa przedłoży kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i będzie ona stanowiła załącznik do umowy.
 2. Wykonawca musi realizować niniejsze zamówienie zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 1137 ze zm.).
 3. Wymagania stawiane wykonawcy:
 1. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
 2. Zapewnienie opieki oraz warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania  i wysiadania oraz przejazdu i postoju środka transportu oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny wewnątrz pojazdu podczas transportu oraz podczas postoju,
 3. Pomoc dzieciom w trakcie wsiadania i wysiadania,
 4. Zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdów oraz punktualność dowozów,
 5. Zapewnienie w razie wystąpienia awarii sprzętu zastępczego środka transportu o równoważnym standardzie technicznym.
 6. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,
 7. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania oraz załączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadanie specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - licencji na wykonywanie krajowego transportu osób, obowiązującej przez cały okres realizowania zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, Dz. U. 2013 poz. 1414 z późn. zm.).

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał , a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na przewozie osób niepełnosprawnych. Wykonawca musi wykazać, ze roboty zostały wykonane w sposób należny oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia oraz załączy do oferty wykaz środków transportu dostosowanych i przewidzianych do realizacji zamówienia w takiej ilości aby wystarczyła ona do obsługi bieżącej tras oraz dodatkowo jednego pojazdu na wypadek konieczności zastąpienia innego, który uległ awarii.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz załączy do oferty oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy swoich zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

- Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. V.1 polega na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych od punktu VI.2.1 od punktu VI 2.4 dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Kwalifikacje opiekuna - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Postanowienia umowy, w szczególności warunki dokonywania zmian zawarto w projekcie umowy, który stanowi załączniki nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jemielnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Jemielnica, 47-133 Jemielnica, ul. Strzelecka 67, Budynek nr 1, Pokój nr 4 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Marcin Wycisło
Wójt Gminy Jemielnica
                                                                                           Kierownik Zamawiającego


PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (400,25KB)


PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (969,99KB)


PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (3,83MB)
 


PDFSIWZ.pdf (8,64MB)

 1. DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (45,50KB)
  PDFZałącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf (69,92KB)
 2. PDFZałącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (72,89KB)
 3. DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.doc (27,00KB)
  PDFZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełniniau warunków udziału w postępowaniu.pdf (29,80KB)
 4. DOCZałącznik nr 4 do SIWZ- Wykaz usług.doc (42,00KB)
  PDFZałącznik nr 4 do SIWZ- Wykaz usług.pdf (42,03KB)
 5. DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi.doc (35,50KB)
  PDFZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz narzędzi.pdf (29,79KB)
 6. DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia.doc (24,50KB)
  PDFZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia.pdf (29,74KB)
 7. DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (27,00KB)
  PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.pdf (28,63KB)
 8. DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5 Pzp.doc (29,00KB)
  PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie z art.24 ust.2 pkt 5 Pzp.pdf (22,65KB)
 9. DOCZałącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.doc (34,50KB)
  PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.pdf (30,88KB)

Liczba wyświetleń podstrony: 4965