×
Wyszukaj w serwisie

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Daria Knopek, Joanna Karkosz – pok. Nr 2 (budynek Nr 2) tel. 77 46-23-522

,

Przedmiot opodatkowania.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciel
 • użytkownik wieczysty
 • samoistny posiadacz
 • w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości.

Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku
od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 1. informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie
  14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,
 2. deklaracje na podatek od nieruchomości ( osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej ) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Podatnicy obowiązani są do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego w organie podatkowym gminy (miasta) właściwym dla podatku od nieruchomości. Obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego nie dotyczy podatników, którym urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy dokonali w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego w związku z wykonywaniem obowiązków podatnika podatku dochodowego, od towarów i usług lub akcyzowego, płatnika podatków, płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Szczegółowe zasady składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w podatku rolnym określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. U. Nr 111, poz. 1291).

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości.

 1. osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia,
 3. przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa.

Co załatwia w referacie podatkowym, podatnik podatku od nieruchomości.

 1. składa odpowiedni formularz zawierający dane dotyczące przedmiotu i podmiotu opodatkowania do wymiaru i poboru podatku:

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – druk IN-1

dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek od nieruchomosci – druk DN-1

dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

 1. składa wyżej wymienione formularze  również w celu dokonania korekty ustalonego, pobieranego podatku w przypadku zaistnienia zmian w przedmiocie opodatkowania  (zbycie nieruchomości, zmiana przeznaczenia..) – w terminie 14 dni od zaistnienia zmian,
 2. składa wniosek do Wójta Gminy Jemielnica, jako organu podatkowego, o udzielenie ulg podatkowych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa,
 3. składa wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości podatkowych,

Podstawy prawne.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428, 1556, 1785 oraz 2141) – Rozdział II Podatek od nieruchomości Art. 2 - 7

Tryb odwoławczy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

 

Liczba wyświetleń podstrony: 26227