×
Wyszukaj w serwisie

Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG

Zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG

Joanna Miklasz – pok. Nr 10 (budynek Nr 1) tel. 77 46-23-517,

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 – z późn. zm.[1]) Art. 14a i 26

Wpis do CEIDG:

 1. przejdź do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/
 2. formularz wniosku CEIDG-1 z załącznikami oraz instrukcja wypełniania tego wniosku:
  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba
 3. ogólne zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej:
  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;49992cf6-6a74-48d6-ac6a-c06cc3774c06
 4. ważne i przydatne komunikaty: 
  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;2f4ec43b-83f7-4052-83f1-68da74c00ab4

Uwaga:

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

1. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie dzia-łalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wy-łącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku w urzędzie gminy, organ gminy jest zobowiązany do przesłania tego wniosku przekształconego na formę elektroniczną do CEIDG - nie później niż następnego dnia roboczego. Wpis dokonany jest z chwilą zamieszczenia danych przedsiębiorcy w CEIDG.

 

[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013 r., poz. 675, poz. 983, poz. 1036, poz. 1238 i poz. 1304


Liczba wyświetleń podstrony: 24727