×
Wyszukaj w serwisie

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

Joanna Miklasz – pok. Nr 10 (budynek Nr 1) tel. 77 46-23-517,

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz.1356 – z późn. zm.[1]), Art.18 ust. 1
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.z 2013 r., poz. 672 – z późn. zm.[2]), Art.75
 3. Uchwała Nr XXXII/131/98 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 września 2001 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zmieniona uchwałami: Nr XIX/119/2001 z dnia 16 października 2000 r. oraz Nr XXVII/174/01 z dnia 10 września 2001 r.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
 2. oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim (nie wypełniają tylko osoby po raz pierwszy ubiegające się o zezwolenie),
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 4. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 5. decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.Nr 171, poz.1225) - obecnie: tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 136 poz.914 ze zm.

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie, w przypadkach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty:

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się zgodnie z art.111 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 1. W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań określonych
  w art. 41 ust.1 gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 18.
 2. Opłatę, o której mowa w ust.1, wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokości:
 • 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa
 • 525 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
  (z wyjątkiem piwa),
 • 2.100 zł. na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
 1. Opłata, o której mowa w ust.2, dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie. 
 2. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
 3. Opłatę, o której mowa w ust.1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 • 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
 1. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust.5, wnoszą opłatę w wysokości określonej w ust.2.
 2.  Opłata, o której mowa w ust.1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach
  do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 3. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa
  w ust.1 - 5, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 4. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Jemielnica lub na rachunek w Banku Spółdzielczym Leśnica Filia Jemielnica Nr 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Jemielnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:

 1. DOCXWzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.docx (18,08KB)
  PDFWzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.pdf (172,96KB)
 2. DOCXWzór wniosku o wydanie duplikatu zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych.docx (13,54KB)
  PDFWzór wniosku o wydanie duplikatu zezwoleń na sprzedaz napojów alkoholowych.pdf (118,70KB)
 3. DOCXWzór wniosku o likwidację puktu sprzedaży napojów alkoholowych.docx (13,57KB)
  PDFWzór wniosku o likwidację puktu sprzedaży napojów alkoholowych.pdf (118,53KB)
 4. DOCXOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.docx (23,43KB)
  PDFOświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.pdf (193,15KB)
 5. DOCXWzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż alkoholu w zwiazku z wygaśnięciem zezwoleń.docx (19,59KB)
  PDFWzór wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż alkoholu w zwiazku z wygaśnięciem zezwoleń.pdf (178,93KB)
 6. DOCXOświadczenie o wartości sprzedaży posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.docx (20,54KB)
  PDFOświadczenie o wartości sprzedaży posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.pdf (188,70KB)

[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2012 r., poz. 405

[2] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013 r., poz. 675, poz. 983, poz. 1036, poz. 1238 i poz. 1304


Liczba wyświetleń podstrony: 17983