×
Wyszukaj w serwisie

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU - ANIMATORA SPORTU - PG JEMIELNICA

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU - ANIMATORA SPORTU - PG JEMIELNICA


INFORMACJA

Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy

Zatrudni ANIMATORA SPORTU

w ramach realizacji projektu „Lokalny Animator Sportu”

w okresie od 1 kwietnia 2016 r.  do 31 grudnia 2016 r.

PODSTAWOWE ZADANIA „ANIMATORA”

1)  Przygotowanie miesięcznego harmonogramu pracy zgodnie z wytycznymi Operatora.

2)  Organizacja regularnych i atrakcyjnych pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży uwzględniających powszechną dostępność,  przełamywanie barier w dostępie do sportu z powodów ekonomicznych.

3)  Zorganizowanie i przeprowadzenie czterech projektów sportowych realizowanych przez Operatora w skali ogólnopolskiej w tym samym czasie na wszystkich orlikach, tj.: „Turniej Klas” (01.06.2016), „Orlik 3x3 Junior”(06.08-04.09.2016), „Igrzyska Przedszkolaka” (20.09.2016)  oraz „Mila Niepodległości” (11.11.2016).

4)  Wychowanie w duchu szacunku i współpracy (przeciwdziałanie agresji i patologii) - organizacja regularnych i atrakcyjnych zajęć sportowych  dla wybranych grup priorytetowych (przedszkolaki, rodziny, osoby niepełnosprawne, seniorzy oraz członkowie wybranych organizacji społecznych np. ZHP, OSP, Uniwersytety III Wieku itp.).

5)  Zaangażowanie wolontariuszy w działania realizowane w ramach projektu Lokalny Animator Sportu.

6)  Przeprowadzenie przynajmniej dwóch lokalnych akcji promocyjnych w tym organizacja imprez i wydarzeń sportowych dla społeczności lokalnej (różne grupy społeczne i wiekowe) promujących zdrowy tryb życia.

7)  Przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników zajęć prowadzonych przez animatora.

8)  Umożliwianie JST, Operatorowi lub innym podmiotom upoważnionym przez JST lub Operatora przeprowadzania kontroli i badań. Animator  poddawany kontroli zobowiązany jest do potwierdzenia jej przeprowadzenia przez kontrolującego własnoręcznym podpisem na stosownym formularzu.

9)  Generowanie, pobieranie i przesyłanie Operatowi raportów miesięcznych dokumentujących wykonywanie powierzonych zadań oraz uwzględniających liczbę uczestników zajęć (przy wykorzystaniu portalu www.naszorlik.pl). Do 5 dnia każdego miesiąca raport powinien być  zatwierdzony przez JST.

10) Przygotowanie do 15.12.2016 r. rocznego raportu pracy zawierającego rozliczenie proporcji czasu pracy animatora pomiędzy orlikiem,  a innym obiektami.

11) Przygotowanie materiałów dokumentujących pracę animatora (np. zdjęcia, filmy).

12) Posiadanie i podanie do publicznej wiadomości aktywnego numeru telefonu wykorzystywanego do kontaktu z animatorem.

13) Zamieszczanie wszelkich informacji dotyczących realizowanego projektu na tablicach informacyjnych na terenie obiektów, na których  pracuje animator, a także na swojej podstronie portalu www.naszorlik.pl.

14) Uczestniczenie w regionalnych szkoleniach z zakresu pracy Lokalnego Animatora Sportu.

15) Generowanie, pobieranie i przesyłanie Operatorowi rachunków miesięcznych (przy wykorzystaniu portalu www.naszorlik.pl).

16) Niezwłoczne informowanie Operatora oraz JST o niemożliwości wykonywania powierzonych zadań i jej przyczynie oraz o przewidywanym  okresie nie wykonywania zadań.

17) Niezwłoczne informowanie Operatora o każdorazowej zmianie danych teleadresowych (miejsce zamieszkania, numer telefonu) lub zmianie numeru rachunku bankowego, poprzez zmianę odpowiednich danych animatora w portalu www.naszorlik.pl.

Oferta dotyczy ½ etatu tj. pracy popołudniami oraz w weekendy przez 80 godz. w miesiącu  (z czego na 40 godz. na podstawie umowy zawartej z WSZS oraz 40 godz. na podstawie umowy zawartej z Publicznym Gimnazjum).

Każdy kandydat na „Animatora” do zgłoszenia powinien dołączyć  - informacje na stronie frkf.pl

Adresatami projektu są instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, organizatorzy zajęć i ew. zawodów, posiadający stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. RESPEKTOWANE BĘDĄ TYLKO UPRAWNIENIA WYDANE PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE.

Szczegółowe informacje na stronie frkf.pl ( Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej „Lokalny animator sportu”, www.naszorlik.eu

 

Przyjmowanie zgłoszeń kandydata do 29. 03. 2016 r. do godziny 15:00:

Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy

47-133 Jemielnica ul. Szkolna 2a

tel. 77 463 91 55

Grażyna Korczowska -Sonsala


 


Liczba wyświetleń podstrony: 3344