×
Wyszukaj w serwisie

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Joanna Miklasz – pok. Nr 10 (budynek Nr 1) tel. 77 46-23-517,

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz.1356 – z późn. zm.[1]), Art.18 ust.1
  2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 – z późn. zm.[2]), Art.75
  3. Uchwała Nr XXXII/131/98 Rady Gminy Jemielnica z dnia 10 września 2001 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zmieniona uchwałami: Nr XIX/119/2001
    z dnia 16 października 2000 r. oraz Nr XXVII/174/01 z dnia 10 września 2001 r.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
  2. kopia aktualnego stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dotyczy przedsiębiorców posiadających zezwolenia wydane poza Urzędem Gminy w Jemielnicy wraz z opłatą.

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaję się na okres do 2 dni

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie, w przypadkach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty:

Opłatę za jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pobiera się zgodnie z art.181 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia.
Opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Jemielnica lub na rachunek w Banku Spółdzielczym Leśnica Filia Jemielnica Nr 58 8907 1018 2007 6000 3901 0029

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Jemielnica w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załącznik:

  1. DOCXWzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu.docx (17,83KB)
    PDFWzór wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż alkoholu.pdf (171,50KB)

[1] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2012 r., poz. 405

[2] Zmiana tekstu jednolitego ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2013 r., poz. 675, poz. 983, poz. 1036, poz. 1238 i poz. 1304


Liczba wyświetleń podstrony: 14673