×
Wyszukaj w serwisie

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jemielnica

TEKST UJEDNOLICONY

 

ZARZĄDZENIE NR 160/13
Wójta Gminy Jemielnica
z dnia 10 kwietnia 2013 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jemielnica

            Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567 oraz z 2013 r., poz. 153) nadaję:

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jemielnica

 

Rozdział I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jemielnica zwany dalej Regulaminem, określa:

 1. zakres działania i zadania Urzędu Gminy Jemielnica zwanego dalej Urzędem,
 2. organizację Urzędu,
 3. zasady funkcjonowania Urzędu,
 4. zakres działania kierownictwa Urzędu i poszczególnych referatów  i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie.

 

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Gminie Jemielnica należy przez to rozumieć Gminę Jemielnica,
 2. Radzie - należy przez to rozumieć odpowiednio Radę Gminy Jemielnica,
 3. Wójcie, Zastępcy Wójta, Sekretarzu, Skarbniku, Kierowniku Urzędu Stanu Cywilnego - należy przez to rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Jemielnica, Zastępcę Wójta Gminy Jemielnica, Sekretarza Gminy Jemielnica, Skarbnika Gminy Jemielnica oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jemielnicy.

 

§ 3.

1.    Urząd jest jednostką budżetową Gminy Jemielnica.

 1. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 2. Siedzibą Urzędu jest miejscowość Jemielnica.

 

§ 4.

1.Urząd jest czynny w dniach roboczych w godzinach: od 7:30 do 15:30

poniedziałek od 7:30 do 16:30

wtorek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30

piątek od 7:30 do 14:30”

2. Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta i dni powszednie wolne od pracy w godzinach wcześniej uzgodnionych.

 

Rozdział II.

ZAKRES DZIAŁANIA i ZADANIA URZĘDU

 

§ 5.

 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wójta.
 2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na Gminie Jemielnica:
 1. zadań własnych,
 2. zadań zleconych,
 3. zadań wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (zadań powierzonych),
 4. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia Międzygminnego,
 5. zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego zawartego z powiatem, które nie zostały powierzone gminnym jednostkom organizacyjnym, związkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

 

§ 6.

 1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy, w wykonywaniu ich zadań i kompetencji.
 2. W szczególności do zadań Urzędu należy:
 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowania innych czynności prawnych przez organy Gminy,
 2. wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,
 3. zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków.
 4. przygotowywanie uchwalenia i wykonywania budżetu Gminy, oraz innych aktów organów Gminy,
 5. realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy,
 6. zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,
 7. prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,
 8. wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:
 1. przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,
 2. prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,
 3. przechowywanie akt,

d) przekazywanie akt do archiwum państwowego.

 1. realizowanie obowiązków i uprawnień służących Urzędowi, jako pracodawcy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

 

Rozdział III.

ORGANIZACJA URZĘDU

 

§ 7.

1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Sekretariat, Organizacja i Kadry (OR)
 2. Referat Finansów i Podatków (RFn)
 3. Referat Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska (IB)
 4. Urząd Stanu Cywilnego (USC)
 5. Stanowisko pracy do spraw gospodarki mieniem komunalnym (GG)
 6. Stanowisko pracy do spraw wojska, obrony cywilnej, kultury, zdrowia i promocji gminy  (OC),  (SOW).
 7. Radca Prawny
 8. Biuro Rady Gminy (BRG)
 9. Stanowisko pracy do spraw rolnictwa i odnowy wsi, i promocji gminy (ROW)
 10. Stanowisko pracy do spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych (EL)
 11. Stanowisko Pracy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)
 12. Stanowisko pracy do spraw oświaty i wychowania (SP)
 13. Stanowisko pracy do spraw obsługi informatycznej Urzędu Gminy (OI)
 14. Stanowisko pracy do spraw turystyki i kontaktów zagranicznych (PIT)

2. Na czele referatów stoją kierownicy.

 

§ 8.

 1. Referaty dzielą się na stanowiska pracy.
 2. Podziału Referatów na stanowiska pracy dokonuje Wójt w drodze zarządzenia wewnętrznego na wniosek kierownika referatu.

 

§ 9.

Strukturę organizacyjną Urzędu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 2 do Regulaminu.

 

Rozdział IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

 

§ 10.

Urząd działa według następujących zasad:

 1. praworządności,
 2. służebności wobec społeczności lokalnej,
 3. racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 4. jednoosobowego kierownictwa,
 5. planowania pracy,
 6. kontroli wewnętrznej,
 7. podziału zadań pomiędzy poszczególne Referaty i samodzielne stanowiska pracy,
 8. oraz wzajemnego współdziałania.

 

§ 11.

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.

 

 

 

§ 12.

Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie i Państwu.

 

 

 

§ 13.

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
 2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

§ 14.

 1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowego podporządkowania, podziału czynności na poszczególnych pracowników oraz ich indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.
 2. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
 3. Kierownicy referatów kierują i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną realizację zadań referatów i ponoszą za to odpowiedzialność przed Wójtem.
 4. Kierownicy poszczególnych referatów Urzędu są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad nimi.
 5. Zasady podpisywania pism przez Wójta i kierowników referatów określa załącznik Nr 1 do Regulaminu.

 

§ 15.

 1. W Urzędzie sprawowana jest kontrola wewnętrzna, której celem jest zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez poszczególne referaty i wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu.
 2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej w Urzędzie określa załącznik Nr 3 do Regulaminu.

 

§ 16.

 1. Referaty realizują zadania wynikające z przepisów prawa i Regulaminu w zakresie ich właściwości rzeczowej.
 2. Referaty są zobowiązane do współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

 

Rozdział V

ZAKRESY ZADAŃ WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SEKRETARZA GMINY

I SKARBNIKA GMINY

 

§ 17.

Do zakresu zadań Wójta należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. prowadzenie bieżących spraw Gminy,
 3. wykonywanie zadań szefa OC Gminy
 4. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 5. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 6. zapewnianie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
 7. okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w kwartale - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 8. koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 9. rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
 10. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy Jemielnica nie stanowi inaczej,
 11. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 12. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 13. upoważnianie swojego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 14. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od Zastępcy Wójta, Sekretarza, Skarbnika Gminy, Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Wójta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 15. ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,
 16. wykonywanie innych zadania zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały Rady.

 

§ 18.

 1. Wójt może powierzyć obowiązki Zastępcy Wójta – Sekretarzowi Gminy.
 2. Zastępca Wójta podejmuje czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.
 3. Zastępca Wójta wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

§ 19.

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

 1. opracowywanie  projektów zmian Regulaminu,
 2. opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
 3. opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,
 4. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
 5. prowadzenie adaptacji i remontów i napraw oraz konserwacja budynku Urzędu, pomieszczeń i inwentarza biurowego,
 6. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
 7. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał Rady,
 8. wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
 9. koordynowanie i nadzorowanie prac remontowych w Urzędzie i zakupów środków trwałych,
 10. koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami i spisami,
 11. realizowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową Urzędu.
 12. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

13)udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,

14)wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

§ 20.

 1. Do zadań Skarbnika należy, w szczególności:
 1. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
 2. nadzorowanie pracy Referatu Finansów,
 3. nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 5. współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
 6. współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
 7. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta,
 8. prowadzenie księgi inwentarzowej.
 1. Skarbnik Gminy ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową gminy, na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Wójta.

 

Rozdział VI

PODZIAŁ ZADAŃ POMIĘDZY REFERATAMI

I SAMODZIELNYMI STANOWISKAMI PRACY

 

§ 21.

Do wspólnych zadań Referatów należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności organizatorskich na potrzeby organów gminy, a w szczególności:

 1. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
 2. pomoc Radzie, właściwym rzeczowo komisjom Rady, Wójtowi i jednostkom pomocniczym Gminy w wykonywaniu ich zadań,
 3. współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy,
 4. przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań,
 5. przechowywanie akt,
 6. stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 7. stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt,
 8. prowadzenie rejestru przyjmowanych przez dany wydział podań kierowanych przez obywateli do innych organów,
 9. usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
 10. wykonywanie zadań przekazanych do realizacji przez Wójta.

 

§ 22.

Do zadań Sekretariatu należy zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi, Zastępcy Wójta i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne a w szczególności:

 1. przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji,
 2. prowadzenie ewidencji korespondencji,
 3. prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
 4. prenumerowanie czasopism i dzienników urzędowych,
 5. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
 6. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych wydziałów.
 7. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 8. prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 9. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
 10. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
 11. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 12. współdziałanie z lekarzem zakładowym i służbą BHP,
 13. zaopatrywanie w materiały opatrunkowe apteczek zakładowych,
 14. organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 15. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
 16. zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
 17. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
 18. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 19. ewidencjonowanie czasu pracy pracowników,
 20. kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych.

 

§ 23.

Do zadań Referatu Finansów i Podatków należy w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do projektu budżetu Gminy w oparciu o dane komórek Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 2. udzielanie pomocy Wójtowi w wykonywaniu budżetu Gminy,
 3. zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu, budżetu Gminy oraz jednostek oświatowych,
 4. uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
 5. przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
 6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
 7. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
 8. prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu, budżetu Gminy oraz jednostek oświatowych,
 9. rozliczanie inwentaryzacji,
 10. przygotowywanie informacji z przebiegu wykonania budżetu za I Półrocze oraz sprawozdania rocznego,
 11. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
 12. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
 13. przygotowywanie projektów uchwał dotyczących podatków i opłat,
 14. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 15. prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
 16. przygotowywania danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat
 17. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
 18. wydawanie zaświadczeń w trybie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
 19. wydawanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§ 24.

Do zadań Referatu Inwestycji, Rozwoju i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych,
 2. prowadzenie i nadzorowanie remontów,
 3. pozyskiwanie środków zewnętrznych na inwestycje i remonty
 4. realizowanie wszystkich zadań spoczywających na gminie wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych w tym prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 5. prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 6. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
 7. koordynowanie i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
 8. koordynowanie i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. obsługa techniczno-biurowa Gminnej Komisji Urbanistycznej,
 10. przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń,
 11. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 12. prowadzenie ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
 13. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 14. prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 15. rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowania ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania trenu,
 16. prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości,
 17. opracowywanie programów gospodarczych, w tym wykonywania prac studialnych i prognostycznych,
 18. analizowanie i diagnozowania zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
 19. organizowania współpracy Gminy z zagranicą
 20. zarządzanie drogami gminnymi,
 21. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
 22. projektowanie przebiegu dróg,
 23. budowy, modernizacji i ochrony dróg,
 24. zarządzanie drogami,
 25. określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
 26. koordynowanie i obsługa oraz współpraca z innymi zarządcami dróg publicznych
 27. prowadzenie spraw cmentarzy w tym cmentarzy wojennych
 28. realizowanie zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska
 29. ochrona środowiska przed odpadami,
 30. realizowanie wszystkich obowiązków gminy wynikających z ustawy o utrzymania porządku i czystości w gminie poza windykacją opłat,
 31. przygotowywania decyzji zezwalających bądź odmawiających usuwania drzew i krzewów
 32. realizowania zadań gminy wynikających z ustawy prawo wodne,
 33. realizowanie zadań gminy wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków,
 34. ochrona powietrza atmosferycznego.

 

§ 25.

Do zadań kierownika Urzędu Stany Cywilnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych,
 2. rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 3. sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
 4. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 5. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 6. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
 7. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
 8. wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy prawo o zgromadzeniach,
 9. wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o zbiórkach publicznych

10)prowadzenie  spraw związanych z kulturą fizyczną, wypoczynkiem i rekreacją,

11)realizowanie zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,

12)realizowanie  zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

§ 26.

Do zadań stanowiska pracy do spraw gospodarki mieniem komunalnym należy w szczególności:

 1. gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi

i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne, ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,

 1. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
 2. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
 3. komunalizacja  gruntów,
 4. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 5. tworzenie zasobów gruntów i gospodarowania nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
 6. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi, 
 7. prowadzenie spraw lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych, 
 8. zarząd nieruchomościami wspólnymi,
 9. egzekucja w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
 10. proponowanie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
 11. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
 12. ochrona gruntów rolnych i leśnych,
 13. wyłączanie gruntów z produkcji,
 14. przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią.

 

§ 27.

Do stanowiska pracy do spraw wojska, obrony cywilnej, kultury, zdrowia i promocji należy w szczególności:

 1. opracowywanie planów działania w zakresie obrony cywilnej,
 2. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 3. dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
 4. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 5. przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia,
 6. realizowanie innych zadań określonych przez Szefa OC
 7. prowadzenie rejestru i ewidencji osób podlegających rejestracji,
 8. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej,
 9. nakładanie obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony Państwa, prowadzenie ewidencji wykonywanych świadczeń,
 10. realizowanie zadań akcji kurierskiej,
 11. wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planów operacyjnych, programów obronnych, przygotowanie stanowiska kierowania,
 12. organizowanie i przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym zwanym systemem kierowania,
 13. planowanie i realizacja szkolenia obronnego,
 14. współdziałanie w przygotowaniu do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza, realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych,
 15. wydawanie decyzji dotyczących zajęcia na cele przejściowe zakwaterowania sił zbrojnych budynków, pomieszczeń, terenów,
 16. podejmowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy,
 17. opracowanie i przedłożenie Staroście do zatwierdzenia planu zarządzania kryzysowego,
 18. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 19. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego starostwa i województwa oraz gmin ościennych,
 20. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
 21. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 22. wykonywanie zadań określonych w przepisach o stanie klęski żywiołowej
 23. prowadzenie innych nie wymienionych spraw dotyczących obrony cywilnej, spraw obronnych i wojskowych,
 24. prowadzenie  spraw związanych z kulturą i sztuką,
 25. prowadzenie spraw związanych z bibliotekami  m.in. spraw tworzenia. łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych,
 26. prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,
 27. prowadzenie spraw związanych z szeroko pojętą promocją gminy.

 

§ 28.

Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Urzędu.

 

§ 29.

Do zadań Biura Rady należy w szczególności:

 1. zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno – techniczne,
 2. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami i samodzielnymi stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 3. przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
 4. przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 5. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 6. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji i posiedzeń komisji,
 7. protokołowanie sesji i posiedzeń komisji,
 8. prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
 9. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 10. organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady,
 11. prowadzenie spraw związanych z ewidencją przedsiębiorców,
 12. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 13. realizowanie zadań gminy wynikających z ustawy o wychowania w trzeźwości
  i przeciwdziałania alkoholizmowi

 

 

 

§ 30.

Do zadań stanowiska pracy do spraw rolnictwa i odnowy wsi, i promocji gminy należy w szczególności:

 1. stała współpraca ze Stowarzyszeniami i Grupami Odnowi Wsi i pomoc w realizowaniu nakreślonych zadań, 
 2. prowadzenie spraw łowiectwa,
 3. realizowanie zadań związanych ze zwalczaniem zaraźliwych chorób zwierzęcych,
 4. realizowanie zadań związanych z nasiennictwem poprzez współdziałanie z jednostkami obrotu rolnego w celu właściwego doboru odmian uprawowych,
 5. współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie ochrony roślin przed chwastami i szkodnikami,
 6. współdziałanie ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki,
 7. wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 8. przygotowanie zaświadczeń o latach pracy w rolnictwie,
 9. prowadzenie archiwum zakładowego,
 10. przygotowywania decyzji zezwalających bądź odmawiających usuwania drzew i krzewów,
 11. prowadzenia spraw zwianych z szeroko pojętą promocją gminy.

 

§ 31.

Do zadań stanowiska pracy do spraw meldunkowych i dowodów osobistych należy w szczególności:

 1. prowadzenie gminnego zbioru meldunkowego,
 2. prowadzenie zbioru PESEL,
 3. prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 4. prowadzenie spraw związanych z dowodami osobistymi,
 5. dokonywanie zameldowań i wymeldowań na pobyt stały i czasowy,
 6. dokonywanie zameldowań i wymeldowań na pobyt stały i czasowy cudzoziemców,
 7. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy,
 8. zawiadamianie wojskowych komendantów uzupełnień o zmianach zgłoszonych przy
 9. spełnianiu wojskowego obowiązku meldunkowego,
 10. sporządzanie wykazów osób objętych kwalifikacją wojskową,
 11. Wydawanie zaświadczeń z posiadanej dokumentacji ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 12. udostępnianie danych ze zbioru meldunkowego i zbioru PESEL,
 13.  udostępnianie danych ze zbioru wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
 14.  informowanie dyrektorów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży,
 15. współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie sprawozdawczości,
 16. występowanie o nadanie numerów ewidencyjnych w ramach Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
 17. prowadzenie rejestru wyborców,

sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców

 

Do zadań stanowiska pracy do spraw meldunkowych i dowodów osobistych należy w szczególności:

1) prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

2) rejestracja danych w rejestrze PESEL

3) prowadzenie rejestru dowodów osobistych

4) prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

5) rejestracja pobytu stałego i czasowego

6) rejestracja zgłoszenia wymeldowania i zgłoszenia wyjazdu za granicę

7) rejestracja obowiązku meldunkowego cudzoziemców

8) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy

9) sporządzanie wykazów osób objętych kwalifikacją wojskową

10) wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru cudzoziemców i rejestru dowodów osobistych

11) udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

12) sporządzenie spisu dzieci do szkół i przedszkoli

13) współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie sprawozdawczości

14) prowadzenie rejestru wyborców

15) sporządzanie i aktualizacja spisu wyborców

 

§ 32.

Do zadań Służby BHP należy w szczególności:

 1. pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. prowadzenie okresowej analizy stanu bhp,
 3. stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
 4. przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 5. zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 6. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
 7. udział w dochodzeniach powypadkowych,
 8. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy,
 9. udział w pracy zakładowej komisji BHP.

 

§ 33.

Do zadań stanowiska pracy do spraw oświaty i wychowania należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy, jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe,
 2. wstępna analiza arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
 3. realizowanie zadań wynikających z  Systemu Informacji Oświatowej
 4. przygotowanie i obsługa postępowań konkursowych na stanowiska dyrektorów szkól i przedszkoli, dla których Gmina jest organem prowadzącym,
 5. prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i awansem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkoli,
 6. prowadzenie spraw związanych z ocena pracy dyrektorów szkół i przedszkoli,
 7. wykonywanie zadań z zakresu realizacji obowiązku nauki,
 8. sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej,
 9. prowadzenie spraw związanych z refundacją kosztów praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych dla pracodawców i rzemieślników realizujących kształcenie zawodowe – planowanie i rozliczanie otrzymywanej dotacji na ten cel, wydawanie decyzji administracyjnych,
 10. obsługa administracyjna zadania własnego Gminy w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
 11. realizacja programu rządowego pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”,
 12. zapewnianie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
 13. zapewnianie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu, jako pracodawcy,
 14. koordynowanie konkursów przedmiotowych na szczeblu gminnym

 

§ 34.

Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi informatycznej Urzędu Gminy należy w szczególności:

 1. opracowywanie koncepcji rozwoju systemów informatycznych,
 2. organizowanie prac wdrożeniowych systemów informatycznych,
 3. nadzór nad bezpieczeństwem systemu informatycznego,
 4. sprawowanie funkcji informatyka gminnego poprzez administrowanie lokalną siecią komputerową  w Urzędzie Gminy i Ośrodku Pomocy Społecznej,
 5. koordynacja zakupów sprzętu komputerowego i nowego oprogramowania,
 6. ewidencja sprzętu i oprogramowania i sieci teleinformatycznych,
 7. administrowanie siecią informatyczną,
 8. sprawowanie nadzoru nad ważnością licencji na oprogramowania,
 9. przestrzeganie przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych,
 10. obsługa techniczna strony internetowej Urzędu Gminy i BIP-u
 11. obsługa centrali telefonicznej,
 12. realizowanie zadań wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej, w tym aktualizowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw przez poszczególne komórki organizacyjne,
 13. naprawa i konserwacja lokalnej sieci komputerowej,
 14. archiwizacja danych,
 15. naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i pomoc we wdrażaniu nowych systemów informatycznych,
 16. pomoc w zakresie elektronicznego eksportu danych do ZUS, PFRON oraz NFZ,
 17. koordynowanie i nadzorowanie elektronicznego obiegu dokumentów,
 18. wspomaganie użytkowników w zakresie poprawnego działania aplikacji i urządzeń komputerowych,
 19. dbanie o bezpieczeństwo stanowisk komputerowych,
 20. podnoszenie świadomości informatycznej pracowników Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 34a.

Do zadań stanowiska pracy do spraw turystyki i kontaktów zagranicznych Urzędu Gminy należą w szczególności sprawy:

 1. gromadzenia, przetwarzanie i aktualizowanie informacji dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych w regionie,
 2. świadczenia usług informacyjnych dotyczących wydarzeń kulturalnych, sportowych i gospodarczych w regionie,
 3. gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących atrakcji turystycznych regionu, jego zagospodarowania turystycznego i dostępności,
 4. opracowywania bazy danych dotyczących atrakcji turystycznych regionu, jego zagospodarowania turystycznego i dostępności,
 5. opracowywania oraz prowadzenia strony internetowej zawierającej aktualny katalog produktów turystycznych i atrakcji regionu, adresów pensjonatów i gospodarstw agroturystycznych, adresów przewodników,
 6. opracowywania programu promocji i popularyzowania walorów turystycznych regionu,
 7. udzielania informacji o regionach turystycznych Polski,
 8. udzielania porad z zakresu rekreacji i turystyki,
 9. organizowania współpracy Gminy z zagranicą,
 10. wydawania i kolportowania  map, przewodników i pamiątek charakterystycznych dla regionu, planowania wydatków budżetowych związanych z realizacją przydzielonych zadań, rozliczania wydatków,
 11. ścisłej współpracy z pracownikiem Urzędu Gminy odpowiedzialnym za promocję gminy i innymi pracownikami gminy realizującymi projekty promocyjne, z  mediami i agencjami reklamowymi w zakresie promocji usług turystycznych, z organizacjami zajmującymi się propagowaniem kultury, z gminnymi placówkami oświatowymi, z organizacjami pozarządowymi, ze związkami i   stowarzyszeniami, których członkiem jest Gmina Jemielnica między innymi LGD Kraina Św. Anny, z przedstawicielami branży turystycznej, właścicielami pensjonatów, zajazdów, obiektów zajmujących się turystyką wiejską, gospodarstw agroturystycznych, kwater prywatnych, pokojów gościnnych, restauracji, z twórcami lokalnymi, artystami, rzeźbiarzami, z Gminami partnerskimi (Laubusch, Wickede (Ruhr), z organizacjami należącymi do krajowego systemu informacji turystycznej tj. Polska Organizacją Turystyczną (POT), jak również odpowiednimi wydziałami urzędów: marszałkowskiego i wojewódzkiego,
 12. uczestnictwa w targach, wystawach, konferencjach, plenerach, festynach itp. w celu promocji walorów turystycznych i gospodarczych gminy,
 13. gromadzenia danych statystycznych dotyczących liczby turystów odwiedzających gminę,
 14. przygotowywania bieżących informacji z zakresu promocji gminy,
 15. angażowania się w organizację imprez promujących gminę,
 16. badania jakości obsługi klienta w zakresie udzielania informacji turystycznej,
 17. dbania o czystość i porządek w miejscu pracy – sprzątanie punktu informacji turystycznej”.

 

 

§ 35.

Do zadań Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej,
 2. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 3. ochrona systemów i sieci informatycznych,
 4. zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
 5. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 6. okresowa kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 7. opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
 8. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

§ 36.

Do zadań Administratora Danych Osobowych należy w szczególności:

 1. realizowanie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie,
 2. prowadzenie ewidencji dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych z uwzględnieniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
 3. stawianie wniosku o powołanie administratora bezpieczeństwa informacji

 

 

Rozdział VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 37.

Załączniki Nr 1 - 3 do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

§ 38.

 1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.
 2. Z dniem wejścia w życie Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczas Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jemielnica nadany Zarządzeniem Nr 145/05 Wójta Gminy Jemielnica  z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniony Zarządzeniem Nr 195/05 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 16 listopada 2005 r., Zarządzeniem Nr 79/08 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 16 kwietnia 2008 r. oraz Zarządzeniem Nr 102/12 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

ZASADY PODPISYWANIA PISM

 

§ 1.

Wójt podpisuje:

 1. zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne,
 2. pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz,
 3. pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy,
 4. odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kierowników Wydziałów, 
 5. decyzje z zakresu administracji publicznej, do których wydawania w jego imieniu nie upoważnił pracowników Urzędu,
 6. pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu,
 7. pisma zawierające oświadczenia woli Urzędu, jako pracodawcy,
 8. pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy przed sądami i organami administracji publicznej,
 9. odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 10. pisma zawierające odpowiedzi na postulaty mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem radnych,
 11. inne pisma, jeśli ich podpisywanie Wójt zastrzegł dla siebie.

 

§ 2.

Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań, niezastrzeżone do podpisu Wójta.

 

§ 3.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i jego Zastępca podpisują pisma pozostające w zakresie ich zadań.           

 

 

§ 4.

Kierownicy Referatów podpisują:

 1. pisma związane z zakresem działania Referatu, niezastrzeżone do podpisu Wójta,
 2. decyzje administracyjne oraz pisma w sprawach do załatwiania, których zostali upoważnieni przez Wójta,
 3. pisma w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej Referatu i zakresu zadań dla poszczególnych referatów lub stanowisk.

 

§ 5.

Kierownicy Referatów określają rodzaje pism, do podpisywania, których są upoważnieni pracownicy.

 

§ 6.

Pracownicy przygotowujący projekty pism, w tym decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem, umieszczonym na końcu tekstu projektu z lewej strony.

 

ZAŁACZNIK NR 2 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO

 

 

KONTROLA WEWNĘTRZNA

 

§ 1.

Kontrola pracowników i poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu dokonywana jest pod względem:

a) legalności,

b) gospodarności,

c) rzetelności,

d) celowości,

e) terminowości,

f) skuteczności.

 

§ 2.

Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skutków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz określanie sposobów naprawienia stwierdzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im
w przyszłości.

 

§ 3.

W Urzędzie przeprowadza się następujące rodzaje kontroli;

 1. kompleksowe obejmujące całość lub obszerną część działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk,
 2. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące niewielki fragment jego działalności,
 3. wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czynności przed ich dokonaniem oraz stopnia przygotowania,
 4. bieżące - obejmujące czynności w toku,
 5. sprawdzające (następne) - mające miejsce po dokonaniu określonych czynności, w szczególności mające na celu ustalenie, czy wyniki poprzednich kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej komórki organizacyjnej lub stanowiska.

 

§ 4.

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanej komórki organizacyjnej Urzędu lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę działalności według kryteriów określonych w § 3.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia
  i oświadczenia kontrolowanych.

 

§ 5.

Kontroli dokonują:

 1. Wójt lub osoba działająca na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta, w odniesieniu do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk ( w tym stanowisk samodzielnych),
 2. kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników.

 

§ 6.

 1. Z przeprowadzonej kontroli kompleksowej sporządza się, w terminie 7 dni od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny.
 2. Protokół pokontrolny powinien zawierać:
 1. określenie kontrolowanej komórki lub stanowiska,
 2. imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących),
 3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,

 

 1. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
 2. imię i nazwisko kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo osoby zajmującej kontrolowane stanowisko,
 3. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
 4. datę i miejsce podpisania protokołu,
 5. podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz kierownika kontrolowanej komórki organizacyjnej albo pracownika zajmującego kontrolowane stanowisko, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy,
 6. wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

 1. O sposobie wykorzystania wniosków i propozycji pokontrolnych decyduje Wójt. 

 

§ 7. 

W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanej komórki lub osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolującego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

 

§ 8.

Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, które otrzymują komórka kontrolowana i Wójt Gminy

 

§ 9.

 1. Z kontroli innych niż kompleksowe sporządza się notatkę służbową zawierającą odpowiednio elementy przewidziane dla protokołu pokontrolnego.
 2. Wójt może polecić sporządzenie protokołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kompleksowa.

PDFRegulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jemielnica.pdf (511,47KB)


Liczba wyświetleń podstrony: 5496