×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Gminy Jemielnica

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XIX Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 21 czerwca 2016 r. (wtorek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy


PROPONOWANY PORZĄDEK XIX SESJI RADY GMINY JEMIELNICA


 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy  sesjami.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jemielnica za 2015 r.
 • Opinia komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy Jemielnica za 2015 r.
 • Uchwała nr 99/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu na temat opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 r.
 • Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jemielnica z wykonania budżetu za 2015 r. – zapoznanie radnych z protokołem  z posiedzenia poświęconego przygotowaniu wniosku o udzielenie absolutorium oraz wnioskiem komisji rewizyjnej skierowanym do Regionalnej Izby  Obrachunkowej.
 • Uchwała nr 239/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu  na temat opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2015 r.
 • Dyskusja.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.
  PDF07. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem.pdf (98,18KB)
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r.
  PDF08. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r.pdf (101,01KB)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica sporządzonego  na dzień 31 grudnia 2015 r.
  PDF09. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2015 r..pdf (99,02KB)
  PDF09.1 BILANS SKONSOLIDOWANY.pdf (1,06MB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Barut, w Gminie Jemielnica.pdf (424,28KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Apetyt na naukę, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
  PDF11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Apetyt na naukę, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.pdf (99,77KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Zdobywamy kompetencje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
  PDF12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Zdobywamy kompetencje, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.pdf (100,06KB)
 7. Projekt uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica  na 2016 r.
  PDF13. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r..pdf (287,59KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023
  PDF14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2023.pdf (409,10KB)
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2337