×
Wyszukaj w serwisie

Dowody osobiste

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Anna Wacławczyk – pok. Nr 7 (budynek Nr 2) tel. 77 46-23-521,


E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku.Z e-dowodem możesz podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen, Albania i Czarnogóra.Z e-dowodem na niektórych lotniskach możesz korzystać z automatycznych bramek granicznych.

Więcej informacji o e-dowodach znajduje się na stronie serwisu Rzeczpospolitej Polskiej https://www.gov.pl/web/e-dowod

https://www.gov.pl/web/e-dowod

Wniosek o dowód MUSI złożyć każdy, kto:

 • ukończył 18 lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego,
 • wymienia dowód osobisty — na przykład z powodu zmiany danych osobowych.

Wniosek o dowód MOŻE złożyć każdy, kto:

 • kończy 18 lat za mniej niż 30 dni,
 • jest polskim obywatelem, który mieszka za granicą,
 • jest rodzicem, opiekunem prawnym albo kuratorem i składa wniosek w imieniu:
  • dziecka do 18. roku życia (jeżeli wniosek jest składany w urzędzie w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy tym być),
  • innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej

Jak najszybciej należy złożyć wniosek o dowód osobisty jeżeli:

 • osoba ukończyła 18 lat,
 • zmieniły się dane osobowe w obecnym dowodzie, na przykład nazwisko,
 • zmienił się  wygląd, na przykład po operacji plastycznej, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie osoby,
 • obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony,
 • certyfikaty w  dowodzie zostały unieważnione, bo na przykład minął termin zawieszenia.

Jeżeli dowód osobisty traci ważność, należy złożyć wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności.

Dowód osobisty NIE MUSI być wymieniony jeśli zmienia się adres zameldowania osoby albo nazwa urzędu, który wydał dowód.

Dowód osobisty można wyrobić jeżeli:

 • aktualny dowód nie jest e-dowodem, a osoba chce mieć e-dowód,
 • osoba posiada e-dowód bez certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu do logowania (czyli certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia),
 • osoba nie może złożyć podpisu osobistego lub się nim zalogować (uwierzytelnić).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego PDFWniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego.pdf (433,86KB)
 • jeśli osoba chce mieć w swoim e-dowodzie podpis osobisty, należy zaznaczyć to we wniosku,
 • kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym (zdjęcie powinno być aktualne — zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, na zdjęciu nie można mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie, powinno przedstawiać całą głowę -od jej czubka oraz górną część barków, twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia)
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport — jeżeli osoba go posiada,
 • dokument podróży (na przykład paszport) lub inny dokument stwierdzający tożsamość — dotyczy osoby, która dostała polskie obywatelstwo.

Dowód osobisty dla dziecka:

Jeśli dziecko nie ma polskiego aktu urodzenia, należy go wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego u kierownika urzędu stanu cywilnego.

Dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego może uzyskać:

 • jeden z rodziców, 
 • opiekun prawny, 
 • kurator.

Dzieci lub podopieczni powyżej 5-go roku życia muszą być obecni w urzędzie podczas składania wniosku.

Dzieci do 18-tego roku życia NIE muszą mieć dowodu osobistego.
Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub nie mają zdolności do czynności prawnych, a mają 18 lat i mieszkają w Polsce, MUSZĄ mieć dowód osobisty

Dowód albo paszport dla dziecka lub podopiecznego jest potrzebny, jeśli dziecko wyjeżdża za granicę do jednego z krajów Unii Europejskiej, strefy Schengen lub innych krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • jeśliw e-dowodzie dziecka ma być podpis osobisty, należy zaznaczyć to we wniosku. Można to zrobić, jeśli dziecko ma 13 lat. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła — podpis będzie ważny dopiero, gdy dziecko ukończy 18 lat,
 • rodzic, opiekun prawny, kurator musi przedłożyć swój dowód osobisty
 • zdjęcie dziecka lub podopiecznego
 • dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport dziecka lub podopiecznego — jeśli je mają.

Wniosek można złożyć w dowolnym urzędzie gminy — niezależnie od miejsca zameldowania

Wyrobienie dowodu osobistego nie podlega opłacie

Czas oczekiwania - do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Termin może się wydłużyć, ale tylko w szczególnych przypadkach.

Jak odebrać gotowy dowód osobisty

 • dowód odbiera się w urzędzie, w którym złożono wniosek
 • przy odbiorze należy pokazać swój dowód osobisty lub paszport, należy też przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty dziecka lub podopiecznego, jeśli takie mają
 • jeżeli osoba nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub z innego ważnego powodu, który wystąpił po złożeniu wniosku, należy upoważnić inną osobę, by odebrała w jej imieniu dowód, wcześniej należy powiadomić o tym urząd, który przyjął wniosek dla dziecka lub podopiecznego
 • jeśli wniosek był składany dla dziecka do 5-tego roku życia, dowód rodzic może odebraćsamodzielnie (nie musi przychodzić z dzieckiem)
 • dowód można też odebrać samodzielnie wtedy, jeśli wniosek był składany dla dziecka powyżej 5-tego roku życia w jego obecności
 • dowód może także odebrać samodzielnie osoba, dla której go wydano, jeśli ma ona ograniczoną zdolność do czynności prawnych, na przykład dziecko, które ukończyło 13 lat.

Dowód osobisty dziecka może odebrać dowolny rodzic. Nawet ten, który nie składał wniosku.

Podczas odbioru dowodu osobistego można ustalić kody PIN:

 • do logowania — 4-cyfrowy kod PIN 1,
 • do podpisu osobistego — 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).

Można również to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

Podczas odbioru dowodu dla:

 • dziecka, które miało skończone 13 lat w chwili składania wniosku,
 • podopiecznego (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych)

mogą oni ustalić kod PIN do logowania —  4-cyfrowy kod PIN 1.

Dziecko może ustalić też kod PIN do podpisu osobistego — 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole). Podpis ten będzie ważny dopiero, gdy dziecko skończy 18 lat. 

 

Mogą też to zrobić później, w dowolnym urzędzie gminy.

Rodzic, opiekun prawny czy kurator nie może samodzielnie  ustalić kodów PIN i odebrać kodu PUK.

 Dowód dla dziecka jest ważny:

 • 5 lat — jeśli dziecko ma mniej niż 5 lat,
 • 10 lat — jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015 r. poz. 212 z późn. zm.)

Liczba wyświetleń podstrony: 7570