×
Wyszukaj w serwisie

Ewidencja ludności

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Anna Wacławczyk – pok. Nr 7 (budynek Nr 2) tel. 77 46-23-521,

Podstawa prawna:

  • Ustawy o ewidencji ludności z dnia 24 września 2010 (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 722)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1290),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1852)

Wymagane dokumenty:

Osoba dokonująca zgłoszenia na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące wypełnia stosowny formularz komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, drukowanymi literami.

Dowód osobisty lub paszport.

Osoba niepełnoletnia, nie posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość, przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia

Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3   miesiące, osoba dokonująca zameldowania powinna posiadać potwierdzenie faktu pobytu   pod wskazanym, na tym formularzu adresem, który dokonuje własnoręcznym podpisem właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być umowa       cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie ( zgodnie z art. 33 § 2 Kpa ), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

Zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące nie jest wymagane, bowiem wymeldowanie z poprzedniego pobytu następuje na podstawie zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

Dodatkowe informacje:

  • Obywatel polski, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek zameldowania w miejscu pobytu, najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca,
  • osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały otrzymuje z urzędu zaświadczenie potwierdzające zameldowanie na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania,
  • osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące otrzyma na swój wniosek zaświadczenie potwierdzające dokonania zameldowania, które jest ważne do chwili zmiany zameldowania nie dłużej jednak niż do upływu terminu zameldowania. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, jako wydawane na wniosek, podlega opłacie skarbowej    17 zł.   Opłacie skarbowej nie podlega zaświadczenie wydane w sprawie np. budownictwa mieszkaniowego, świadczeń alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zatrudnienia  oraz ochrony zdrowia Opłaty skarbowej nie pobiera się od osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,  
  • organ gminy na podstawie zgłoszenia jest obowiązany dokonać zameldowania przez zarejestrowanie danych dotyczących osoby i miejsca jej pobytu. Jeżeli zgłoszone dane w zgłoszeniu meldunkowym budzą wątpliwości, o dokonaniu zameldowania organ rozstrzyga w formie decyzji administracyjnej  (art.31 ustawy o ewidencji ludności )

Wysokość opłaty:

17,00 zł za przedłożenie pełnomocnictwa przez osobę niespokrewnioną z osobą dokonującą zameldowania (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu) oraz za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy.

Formularze:


Liczba wyświetleń podstrony: 6159