×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy Jemielnica

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 14 listopada 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15:30. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady Gminy


PROPONOWANY PORZĄDEK XXII SESJI RADY GMINY JEMIELNICA


 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 3. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 4. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 5. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 6. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.
  PDF1. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf (111,40KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
  PDF2. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (575,14KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.
  PDF3. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej.pdf (106,85KB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  PDF4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jemielnica.pdf (325,32KB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
  PDF5. Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.pdf (102,01KB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
  PDF6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.pdf (117,11KB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu
  PDF7. Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę.pdf (328,03KB)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica
  PDF8. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jemielnica.pdf (104,97KB)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości
  PDF9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości.pdf (99,62KB)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.
  PDF10. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r..pdf (296,71KB)
 17. Interpelacje Radnych.
 18. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 • Przyjęcie informacji Wójta o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016
 • Zapoznanie Radnych z informacjami o analizie oświadczeń majątkowych przez podmioty, do których oświadczenia majątkowe radnych oraz innych osób zobowiązanych, trafiły (Wojewodę Opolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich)
 1. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

stopka-sesja.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2086