×
Wyszukaj w serwisie

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Miejsce załatwienia sprawy

Magdalena Pytel – pok. Nr 3 (budynek Nr 2) tel. 77 46-23-516,

 1. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu, w sekretariacie na lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Jemielnica. Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Magdalena Pyttel podinspektor ds. rolnictwa i odnowy wsi.
 2. W sprawie usunięcia drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, należy zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu 45-082 Opole ul. Piastowska 14

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek zawierający: Imię i Nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza i właściciela nieruchomości, w celu telefonicznego uzgodnienia wizji terenowej dotyczącej oględzin drzew lub krzewów o usunięcie których wystąpiono.
 2. Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością
 3. Zgoda właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4.
 4. Nazwa gatunku drzewa lub krzewu.
 5. Obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
 • posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,
 • nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa
 1. Wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy.
 2. Miejsce, przyczyna, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 3. Załączniki
 1. rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu
  w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
 2. projekt planu:
 • nasadzeni zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwanie drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska lub
 • przesadzenia drzewa lub krzewu jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informacja o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejsce i termin ich wykonania.
 1. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 , jeżeli zostało wydane.
 2. podpisy wnioskodawców.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów można otrzymać w Urzędzie Gminy Jemielnica (budynek Nr 2, parter, pokój Nr 3). Formularz dostępny jest również na stronie internetowej; link na dole tej strony.

 

Opłaty:

Za wydanie zezwolenia nie pobiera się opłaty skarbowej.

W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew i krzewów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy. Ww. termin może ulec przesunięciu, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany. Pracownik Urzędu Gminy przeprowadzi oględziny w terenie i po analizie zebranych materiałów przygotowuje projekt stosownej decyzji.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Jemielnica.

Inne wskazówki, uwagi:

Usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, za zezwoleniem Wójta Gminy Jemielnica wydanym na wniosek posiadacza – za zgodą właściciela tej nieruchomości.

Wyłączenie stosowania  ustawy (art. 83f)

 1. Przepisów art. 83 pkt 1 nie stosuje się do:
 1. krzewu lub krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzone pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:a) 80 cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystegob) 65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,c) 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 4. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 5. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego
 6. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach;
 7. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;
 8. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 9. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu
  z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 10. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatacje urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 11. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych podstawie decyzji właściwego organu;
 12. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 13. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 14. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru natura 2000;
 15. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia
 16. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
 • Jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art., zarządców dróg , zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu;
 • Inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.
 1.  drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach  wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.
 1. W przypadkach , o których mowa w pkt. 16 i 16 lit a, podmioty określone w tych przepisach, w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu, przekazują do organu właściwego do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, informację o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów, a także dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
 2. Z oględzin, o których mowa w pkt 16 lit. b, sporządza się protokół. W protokole podaje się w szczególności informację o terminie, miejscu i przyczynie usunięcia drzewa lub krzewu oraz liczbie drzew lub powierzchni usuniętych krzewów oraz dołącza się dokumentację fotograficzną przedstawiającą usunięte drzewo lub krzew.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3a, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu, o którym mowa w art. 83a ust. 1, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 1. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 2. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:
 1. nazwy gatunku drzewa;
 2. obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,

b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

 1. Z oględzin sporządza się protokół.
 2. Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 3. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust. 5, właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
 4. Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 9, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 8.
 5. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
 6. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
 7. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.
 8. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:
 • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5;
 • spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3.
 1. Organ, o którym mowa w art. 83a ust.1, wnosi sprzeciw:
 1. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
 2. w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie określonym w ust. 9.
 1. Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 8, stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1; do zezwolenia nie stosuje się art. 84 ust. 1.
 2. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
 3. Opłata, o której mowa w ust. 17, jest pobierana przez organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1. Przepisy art. 85 i art. 87 stosuje się odpowiednio.
 4. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, udostępnia protokół oględzin, o którym mowa w ust. 7.
 5. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów rozdziału 4. Do kontroli stosuje się odpowiednio art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Podstawa prawna:

Art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134; z 2015 r., poz. 1936; z 2016 r., poz. 2249 i 2260 oraz z 2017 r., poz. 132 i 1074

Gdzie odebrać formularze zgłoszeń:

Formularz zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, o którym mowa w art. 83f ust. 1 pkt 3a przywołanej wyżej ustawy można otrzymać w Urzędzie Gminy Jemielnica (budynek Nr 2, parter, pokój Nr 3). Formularz dostępny jest również na stronie internetowej; link na dole tej strony.


 


Liczba wyświetleń podstrony: 5816