×
Wyszukaj w serwisie

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów

INFORMACJE DOTYCZĄCE:
 STYPENDIUM SZKOLNEGO, ZASIŁKU SZKOLNEGO,
WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH  
na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zmianami)
 • oraz Uchwałą Nr X/59/15 z dnia 21 sierpnia 2015r. Rady Gminy Jemielnica

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNICY

W TERMINIE:

01.IX.2017r. – 15.IX.2017r.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...)  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Charakter pomocy materialnej:

 • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 poz. 930) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych,
 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Jemielnica

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 poz. 930).

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3).

 

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. Całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
 2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Przy składanych wnioskach  dot.. STYPENDIUM SZKOLNEGO wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. w SIERPNIU 2017r.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zmianami)
 • oraz Uchwałą Nr X/59/15 z dnia 21 sierpnia 2015r. Rady Gminy Jemielnica

 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNICY
w terminie DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
 • innych, szczególnych okoliczności

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Jemielnica
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

 

WYDATKI KWALIFIKOWANEDO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. PODRĘCZNIKI SZKOLNE
 2. LEKTURY SZKOLNE, KSIĄŻKI ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIA
 3. ZESZYTY
 4. POMOCE DYDAKTYCZNE (np.: słowniki, encyklopedie, atlasy itd.)
 5. ARTYKUŁY SZKOLNE (np.: piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki,  temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina itd.)
 6. TORNISTER, PLECAK SZKOLNY, TORBA SZKOLNA
 7. OBUWIE SPORTOWE NA W-F (raz na semestr) w cenie do 150 zł brutto
 8. STRÓJ NA W-F (raz na semestr) w cenie do 150 zł brutto
 9. PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU
 10. KOMPUTER, LAPTOP, NETBOOK, TABLET, SPRZĘT KOMPUTEROWY NP. PROCESOR, PŁYTA GŁÓWNA, PAMIĘĆ KOMPUTEROWA, DYSK TWARDY, URZĄDZENIA PERYFERYJNE TJ., MONITOR, DRUKARKA, SKANER, MODEM, ROUTER, DYSK ZEWNĘTRZNY USB, PENDRIVE (PAMIĘĆ USB),  KLAWIATURA, MYSZ KOMPUTEROWA, INNE DROBNE AKCESORIA KOMPUTEROWE ORAZ KOSZTY NAPRAWY.
 11. POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO
 12. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPKA NA BIURKO
 13. OKULARY KOREKCYJNE
 14. SPRZĘT SPORTOWY ( np. rękawice piłkarskie, kimono, strój kąpielowy, klapki itd.)
 15. KOSZTY UDZIAŁU W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH
 16. KOSZTY UDZIAŁU W „ZIELONEJ SZKOLE”

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, torba, buty itd. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, rodzic winien napisać oświadczenie wyjaśniające rodzaj zakupionego artykułu, przeznaczenie. Refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania będzie realizowana na podstawie przedłożonych biletów miesięcznych (dot. uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

 • zakup podręczników  - od czerwca 2017r.
 • zakup pozostałych materiałów szkolnych (wg wykazu wydatków kwalifikowanych)   - od lipca 2017r.
 • Internet – od września 2017r. do czerwca 2018r.

 

 


Liczba wyświetleń podstrony: 4193