×
Wyszukaj w serwisie

Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego)

Allograficzny testament jest jedną z form testamentu zwykłego, obok testamentu holograficznego (własnoręcznego) i notarialnego. Istota testamentu allograficznego polega na oświadczeniu swojej ostatniej woli ustnie wobec wójta gminy, sekretarza gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

Zakres świadczonej usługi:

Sporządzenie protokołu zawierającego ostatnia wolę spadkodawcy (testament).

Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:

 1. wniosek o sporządzeni testamentu alograficznego (ustny);
 2. dowód osobisty spadkodawcy (do wglądu);
 3. dowody osobiste świadków (do wglądu);
 4. dowód dokonania (uiszczenia) opłaty skarbowej za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Jemielnica, 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

Termin załatwienia sprawy:      

Protokół przyjęcia oświadczenia sporządza się w dniu zgłoszenia się osoby zainteresowanej i dwóch światków, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Wójtem Gminy, Sekretarzem Gminy lub Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Nie później niż 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku o sporządzenie testamentu alograficznego.

Komórka organizacyjna:

Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Opłaty

Opłata skarbowa za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy - 22 zł.

Tryb odwoławczy:

 1. Tryb odwoławczy w rozumieniu prawa administracyjnego nie występuje.
 2. Zagadnienia sporządzenia testamentów, ich zmiany, odwołania i unieważnienia regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Informacje dodatkowe:

 1. Testament alograficzny jest formą testamentu zwykłego, która polega na tym, że Spadkodawca w obecności dwóch światków oświadcza swoją wole ustnie wobec Wójta Gminy, Sekretarza Gminy lub Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
 2. Ustne oświadczenie Spadkodawcy spisuje się w protokole (sporządzonym maszynowo lub odręcznie) z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się Spadkodawcy w obecności świadków. Protokół winien być podpisany przez Spadkodawcę, przez osobę wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków. Jeżeli Spadkodawca nie może podpisać protokołu, odnotowuje się to
  w protokole z podaniem przyczyny braku podpisu- pod taka adnotacją podpisuje się urzędnik sporządzający protokół. Stosownie do art. 951 § 3 Kodeksu cywilnego nie mogą w ten sposób sporządzić testamentu osoby głuche lub nieme.
 3. Świadkiem testamentu alograficznego nie może być osoba:
 1. nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnej (małoletnia lub ubezwłasnowolniona);
 2. niewidoma, głucha lub niema;
 3. nie mogąca czytać i pisać;
 4. nie władająca językiem polskim;
 5. skazana  prawomocnym wyrokiem sądowym  za fałszywe zeznania;
 6. dla której w tym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść a także małżonek tej osoby, jej krewni i powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
 1. Ustalenie terminu złożenia oświadczenia może nastąpić drogą bezpośrednią (osobiście lub telefonicznie).

Podstawa prawna

Art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, poz. 933 i poz. 1132)

Art. 951.[Testament urzędowy] § 1. Spadkodawca może sporządzić testament także
w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.

§ 2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.

§ 3. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób przewidziany
w artykule niniejszym.

 

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy


 


Liczba wyświetleń podstrony: 8991