×
Wyszukaj w serwisie

To my decydujemy, czym oddychamy i czym oddycha nasz sąsiad!

logo.jpeg

To my decydujemy, czym oddychamy i czym oddycha nasz sąsiad!

Szanowni Państwo,

w związku z katastrofalnym stanem powietrza w sezonie grzewczym, władze Województwa Opolskiego oraz władze Gminy Jemielnica wprowadzają szereg działań prewencyjnych, mających na celu ochronę życia i zdrowia mieszkańców przed SMOGIEM, którego głównym źródłem jest niska emisja z domowych palenisk.
Smog to mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Polska znajduje się w niechlubnej czołówce najbardziej zanieczyszczonych krajów w Unii Europejskiej. Oddychamy w naszym kraju bardzo złym powietrzem, przez co rocznie umiera przedwcześnie ponad 48 tysięcy osób. A jest jeszcze wymiar zdrowotny i ludzki. Powstaje, więc pytanie, co ważniejsze - ekonomia i gospodarka czy ludzkie zdrowie i czy możemy coś z zanieczyszczeniem powietrza zrobić możliwie szybko? Może na początek zróbmy to, co nie wymaga angażowania dużych środków finansowych
i respektujmy wymagania obowiązującej uchwały antysmogowej dla województwa opolskiego. Uprzejmie przypominam i proszę o stosowanie się do następujących przepisów prawa:

 1. Od 1 listopada 2017 na mocy uchwały Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, nie wolno palić:
 1. węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla,
 2. mułami i flotokoncentratami węglowymi tj. paliwami o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm.
 3. paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystani8em mułów lub flotokoncentratów węglowych,
 4. paliwami stałymi produkowanymi z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%
 5. drewnem i biomasą drzewną, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%
 1. Ograniczenia te dotyczą wszystkich instalacji, które służą do ogrzewania obiektów budowlanych, przygotowania ciepłej wody użytkowej lub przygotowania posiłków.

 Może warto już teraz warto zaplanować wymianę przestarzałego pieca. Może pomóc w tym obecnie dostępny program pomocowy uruchomiony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Opolu - Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej w Opolu:

srodek.jpeg

 1. EKO-PIEC - Poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła dla gospodarstw domowych. 
 2. EKO-TERM - Poprawa, jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego bez wymiany źródła ciepła
 3. EKO-DOM - Poprawa, jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego z wymianą źródła ciepła.
 4. OZE - Poprawa, jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.
 5. EKO-MŚP - Poprawa, jakości powietrza w wyniku realizacji zadań przez przedsiębiorców należących do sektora MŚP

 

Warunki dofinansowania

 1. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2,5% rocznie.
 2. Pożyczka i umorzenie udzielane są przez Fundusz bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat.
 3. Maksymalny okres kredytowania pożyczki, liczony od daty wypłaty pożyczki (lub jej pierwszej transzy) do daty spłaty ostatniej raty, wynosi:
 1. 10 lat - dla pożyczek ≥ 20 000 zł,
 2. 5 lat - dla pożyczek mniejszych niż 20 000 zł.
 1. Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia, określonej w umowie.
 2. Odsetki naliczane będą od wysokości wypłaconej pożyczki, od daty obciążenia rachunku bankowego WFOŚiGW w Opolu, w okresach miesięcznych lub kwartalnych. W okresie karencji płacone są jedynie odsetki.
 3. Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publicznoprawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego.

Terminy i sposób składania wniosków

 1. Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach Programu prowadzony jest w trybie ciągłym i trwa od ogłoszenia o naborze, opublikowanego na stronie www.wfosigw.opole.pl do 31.12.2020 r.
 2. Wnioski należy składać bezpośrednio w formie pisemnej w sekretariacie WFOŚiGW w Opolu, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Funduszu, albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 45-018 Opole, ul. Krakowska 53.
 3. Za dzień złożenia wniosku uważa się dzień jego wpływu do siedziby Funduszu, potwierdzony pieczęcią kancelaryjną.

Umorzenie częściowe pożyczki

Pożyczka może zostać częściowo umorzona na pisemny wniosek beneficjenta, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

 1. beneficjent spłacał terminowo raty kapitałowe lub jeśli łączna suma opóźnień w spłacie nie przekracza 45 dni,
 2. okres kredytowania inwestycji, liczony, jako czas od planowanej daty wypłaty pożyczki (lub jej pierwszej transzy) do dnia planowanej całkowitej jej spłaty jest dłuższy niż 2 lata,
 3. beneficjent spłacił, co najmniej:
 • 70% pożyczki - w przypadku Programu EKO-PIEC,
 • 80% pożyczki - w przypadku Programów EKO-TERM, EKO-DOM i OZE,
 • różnicę między kwotą pożyczki wypłaconej, a dopuszczalnym poziomem częściowego umorzenia, wynikającym z dokumentu: Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – w przypadku Programu MŚ, lecz nie spłacił pożyczki w całości.

Więcej o programie na stronie: www.wfosigw.opole.pl

Liczę na Państwa rozsądek i zrozumienie powagi problemu SMOGU, który możemy rozwiązać jedynie poprzez wspólny wysiłek wszystkich mieszkańców. Proszę pamiętać o wprowadzonych na obszarze województwa opolskiego ograniczeniach w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, co przyniesie pożytek nam wszystkim, ponieważ wszyscy oddychamy tym samym powietrzem.

 

Z wyrazami szacunku:

Marcin Wycisło – Wójt Jemielnicy

logo.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 3609