×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o wynikach konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminny Jemielnica w 2018 r.

Informacja o wynikach konsultacji

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminny Jemielnica w 2018 r.

Zgodnie z  6 Zarządzenia Nr 249/18 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, w 2018 r.” przedstawiam informacje o wynikach konsultacji Programu.

Zgodnie z zapisami art. 11a ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 r, poz. 1840) projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, w 2018 r. przekazano do zaopiniowania pisemnie, w dniu 1 lutego 2018 r., następującym podmiotom:

  1. właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii: – Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Strzelcach Opolskich
  2. dzierżawcom lub zarządom obwodów łowieckich działających na obszarze gminy:

– Nadleśnictwu Rudziniec

– Kołu Łowieckiemu Nr 2 DANIEL w Zawadzkiem

– Kołu łowieckiemu Nr 1 JELEŃ w Strzelcach Opolskich

– Kołu Łowieckiemu BÓR KATOWICE w Dąbrówce,

  1.  
  1. organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy

w związku z brakiem informacji, że takie organizacje na terenie gminy działają program udostępniono na stronie internetowej gminy także 1 lutego 2018 r.

Podmiotom, o których mowa wyżej przysługiwało, w terminie 21 dni do dnia otrzymania projektu programu, prawo wydania opinii o projekcie. Nie wydanie opinii w tym terminie zgodnie z art. 11a ust. 8 cyt. wyżej ustawy należało uznać za akceptację przesłanego programu.

Ostatnie zwrotne potwierdzenie odbioru pisma skierowanego do podmiotów właściwych w sprawie nosiło datę 9 lutego 2018 r. co oznaczało, że termin na wydanie ostatniej opinii minął 2 marca 2018 r.

Pozytywnie program zaopiniowało Koło Łowieckie Nr 1 JELEŃ w Strzelcach Opolskich (pismo L.dz.14/7/17/18 z dnia 8 lutego 2018 r.)

Pozostałe podmioty: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich, Nadleśnictwo Rudziniec, Koło Łowieckie Nr 2 DANIEL w Zawadzkiem, Koło Łowieckie BÓR KATOWICE i organizacje społeczne działające na obszarze gminy, nie wydały opinii o projekcie, ani też nie zgłosiły uwag do projektu.

Przyjęto zatem, że akceptują przesłany program bez uwag.

Zgodnie z  5 ust. 2 cyt. wyżej Zarządzenia,  w przypadku braku uwag, projekt Programu w wersji pierwotnej zostanie przedłożony Radzie Gminy Jemielnica na najbliższej Sesji.

 

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta

Jemielnica, dnia 2018-03-06


Liczba wyświetleń podstrony: 3569