×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXXIX Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że XXXIX Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 19 czerwca 2018 r. (wtorek) o godz. 15:30.

Antoni Drzyzga
Przewodniczący Rady GminyProponowany porządek XXXIX Sesji Rady Gminy Jemielnica w dniu 19 czerwca 2018 r. 1. Otwarcie sesji.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy z dnia 9 maja 2018 r.
 1. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 2. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z poprzednich sesji.
 3. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 4. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jemielnicą za 2017 r.
 • Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2017 r. – Protokół Nr 44/2018 Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przygotowania wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jemielnicy.
 • Uchwała Nr 181/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2017 r.
 • Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jemielnicą z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2017 r.
 • Uchwała Nr 253/2018 z dnia 28 maja 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2017 r.
 1. Dyskusja
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem za 2017 r..pdf (94,92KB)
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r..pdf (96,97KB)
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.pdf (99,92KB)
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2017 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2017 r..pdf (95,40KB)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jemielnica.
  PDFProjekt w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz.pdf (105,23KB)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Jemielnica.pdf (104,35KB)
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2018 - 2027
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 – 2027.pdf (103,72KB)
  PDFWPF.pdf (3,26MB)
  PDFPrzedsięwziecia.pdf (99,79KB)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (407,24KB)
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Sprawy  bieżące i wolne wnioski
 12. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 3648