×
Wyszukaj w serwisie

Pomoc materialna dla uczniów

INFORMACJE DOTYCZĄCE:
 STYPENDIUM SZKOLNEGO, ZASIŁKU SZKOLNEGO,
WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH  
na rok szkolny 2018/2019

Zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2017 poz. 2198 ze zmianami)
 • oraz Uchwałą Nr X/59/15 z dnia 21 sierpnia 2015r. Rady Gminy Jemielnica

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNICY

W TERMINIE:
1.IX.2018r. – 15.IX.2018r.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników  służb  społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków  rewalidacyjno-wychowawczych  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej:

 • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 poz. 1769  ze  zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych,
 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Jemielnica

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514,00 zł art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 poz. 1769  ze  zm.).

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od  6  miesięcy  do  lat  8).

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. Całkowitego  lub  częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników
 2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

 

Przy składanych wnioskach  dot.. STYPENDIUM SZKOLNEGO wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. w SIERPNIU 2018r.


ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zmianami)
 • oraz Uchwałą Nr X/59/15 z dnia 21 sierpnia 2015r. Rady Gminy Jemielnica

 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNICY
w terminie DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna
 • klęski żywiołowej
 • wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
 • innych, szczególnych okoliczności

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Jemielnica
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Liczba wyświetleń podstrony: 3622