×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o wynikach konsultacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminny Jemielnica w 2019 r.

Na postawie § 6 Zarządzenia Nr 17/19 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, w 2019 r.” przedstawiam informację o wynikach konsultacji Programu.

Zapisy art. 11a ust.7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 r., poz. 122) stanowią, iż projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wymaga opinii określonych w ustawie podmiotów, a podmioty te mają 21 dni na wydanie stosownej opinii. Brak opinii w tym czasie traktowany jest jako uzgodnienie projektu programu. Podmiotami wymienionymi w ustawie są:

  1. właściwy powiatowy lekarz weterynarii,
  2. dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich działających na obszarze gminy,
  3. organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze gminy.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica, w 2019 r. przekazano zatem w dniu 24 stycznia 2019 r.

  1. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Strzelcach Opolskich;
  2. Nadleśnictwu Rudziniec;
  3. Kołu Łowieckiemu Nr 2 DANIEL w Zawadzkiem;
  4. Kołu łowieckiemu Nr 1 JELEŃ w Strzelcach Opolskich;
  5. Kołu Łowieckiemu BÓR KATOWICE w Dąbrówce,
  6. organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy w związku z brakiem informacji, że takie organizacje na terenie gminy działają program udostępniono na stronie internetowej gminy w dniu 29 stycznia 2019 r.

Ostatnie zwrotne potwierdzenie odbioru pisma skierowanego do podmiotów właściwych w sprawie nosiło datę 29 stycznia 2019 r. co oznaczało, że termin na wydanie ostatniej opinii minął 19 lutego 2019 r. Konsultacje na stronie internetowej gminy rozpoczęto 29 stycznia 2019 r. i termin na zgłaszanie uwag do programu minął także 19 lutego 2019 r.

Pozytywnie program zaopiniowało Nadleśnictwo Rudziniec (pismo Zn. spr.:.ZG. 7322. 1.2019.PK z dnia 4 lutego 2019 r.)

Pozostałe podmioty: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Strzelcach Opolskich, Koło Łowieckie Nr 2 DANIEL w Zawadzkiem, Koło Łowieckie Nr 1 Jeleń w Strzelcach Opolskich, Koło Łowieckie BÓR KATOWICE i organizacje społeczne działające na obszarze gminy, nie wydały opinii o projekcie, ani też nie zgłosiły uwag do projektu.

Przyjęto zatem, że akceptują przesłany program bez uwag.

Zgodnie z  5 ust. 2 cyt. wyżej Zarządzenia Wójta, w przypadku braku uwag, projekt Programu w wersji pierwotnej zostanie przedłożony Radzie Gminy Jemielnica na najbliższej Sesji.

 

Piotr Pyka

Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta

Jemielnica, dnia 2019-02-22


Liczba wyświetleń podstrony: 3931