×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o VI Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Uprzejmie zawiadamiam, że VI Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na dzień 12 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 16:00.
Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.
 

Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy z dnia 25 lutego 2019 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach zorganizowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r..pdf (255,33KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za zajecie pasa drogowego.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (102,83KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty adiacenckiej.pdf (177,44KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej  opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.pdf (104,07KB)
   
 13. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.pdf (99,16KB)
   
 14. Podjęcie  uchwały w sprawie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli.pdf (97,20KB)
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (414,81KB)
   
 16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej
  PDFProjekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie opłaty targowej.pdf (101,37KB)
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji
  PDFProjekt uchwały w sprawie przekazania z budżetu Gminy Jemielnica środków finansowych dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich na Fundusz Wsparcia Policji.pdf (102,13KB)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych
  PDFProjekt uchwały sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej.pdf (100,42KB)
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.pdf (102,74KB)
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (291,86KB)
 21. Przyjęcie sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 r.
 22. Interpelacje Radnych.
 23. Sprawy  bieżące i wolne wnioski
 24. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 4415