×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 12 marca 2019 r. Rada Gminy Jemielnica podjęła Uchwałę Nr VI/41/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz Uchwałę Nr VI/42/19 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia rodzaju dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jemielnica oraz dodatkowej opłaty ponoszonej z tego tytułu.

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2019 r. obowiązywać zaczną nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jemielnica. Stawki te wynosić będą odpowiednio:

  1. 18,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca w nieruchomości zamieszkałej przez nie więcej niż 4 osoby;
  2. 12,00 zł. miesięcznie od 5 osoby i każdej następnej, do 8 osoby zamieszkałej na nieruchomości;
  3. 1,50 zł. miesięcznie od 9 osoby i każdej następnej osoby zamieszkałej na nieruchomości;
  4. 6,00 zł. za każdy zadeklarowany worek z tzw. „odpadami zielonymi”

Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Do właścicieli nieruchomości, w najbliższych dniach zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Zgodnie z Uchwałą Nr XX/126/16 Rady Gminy Jemielnica z dnia 15 lipca 2016  r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest przez właścicieli nieruchomości, bez wezwania za 3 miesiące kalendarzowe (kwartalnie), w terminach:

  1. za I kwartał do 31 stycznia danego roku, tj. za miesiące styczeń, luty, marzec – opłata uiszczania z góry,
  2. za II kwartał do 30 kwietnia danego roku, tj. za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – opłata uiszczana z góry,
  3. za III kwartał do 31 lipca danego roku, tj. za miesiące lipiec, sierpień, wrzesień – opłata uiszczana z góry,
  4. za IV kwartał do 31 października danego roku, tj. za miesiące październik i listopad grudzień – opłata uiszczana z góry,

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu winny być pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy

 

Jemielnica, dnia 2019-03-26


Liczba wyświetleń podstrony: 7275