×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że VIII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 26 czerwca 2019 r. (środa) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2019 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności  pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach zorganizowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy  sesjami.
 9. Raport o stanie Gminy Jemielnica za 2018 r.
 1. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Jemielnica za 2018 r.
 2. Debata nad raportem.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Jemielnica.pdf (93,06KB)
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.
 1. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2018 r. –
 2. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2018 r.
 3. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jemielnicą z wykonania budżetu Gminy Jemielnica za 2018 r.
 4. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2018 r.
 5. Dyskusja.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem.pdf (95,06KB)
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r..pdf (96,70KB)

   
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2018 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jemielnica za 2018 r..pdf (446,28KB)

   
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognoza długu na lata 2019 - 2027
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027.pdf (402,04KB)

   
 4. Podjęcie uchwały w sprawie  dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (407,99KB)

   
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Jemielnica oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt Gminy Jemielnica oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.pdf (189,66KB)

   
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Publiczne Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy.pdf (104,36KB)

   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Jemielnica nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Jemielnica nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.pdf (106,07KB)

   
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.pdf (94,38KB)

   
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania.pdf (232,15KB)
   
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Sprawy  bieżące i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 4397