×
Wyszukaj w serwisie

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich  i Sądzie Okręgowym w Opolu, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu poinformował Rade Gminy Jemielnica, że Kolegium Sadu Okręgowego w Opolu ustaliło dla Rady Gminy Jemielnica, na kadencję 2020-2023, wybór dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście (art. 162 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52, poz. 60 i poz. 125)

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Jemielnica po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie będą spełniać wymagań formalnych, pozostawi się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego. Do zgłoszenia kandydata na ławnika należy dołączyć następujące dokumenty.

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 357), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1-4 powinny być opatrzone data nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 ustawy), a opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. (art. 162 § 7a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52, poz. 60 i poz. 125)

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 8 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 52, poz. 60 i poz. 125)

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie należy dołączyć imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z pięćdziesięciu osób – (art. 162 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U.
z 2019 r., poz. 52, poz. 60 i poz. 125)

Rady Gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019  roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Jemielnica pok. Nr 10 budynek Nr 1 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy – www.jemielnica.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela:

 1. Joanna Miklasz – tel. 77 46-23-517 oraz
 2. Piotr Pyka – tel. 77 46-23-512

Dokumenty do pobrania

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika;
  DOCKarta zgłoszenia kandydata na ławnika.doc (64,00KB)

   
 2. Wzory oświadczeń kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe i że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
  DOCWzór oświadczeń.doc (26,00KB)

   
 3. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich;
  DOCWzór listy pooparcia.doc (101,50KB)

   
 4. Obowiązek informacyjny.
  DOCXObowiązek informacyjny.docx (24,74KB)

 

Piotr Pyka

Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy


Liczba wyświetleń podstrony: 5603