×
Wyszukaj w serwisie

Pomoc materialna dla uczniów

INFORMACJE DOTYCZĄCE:
 STYPENDIUM SZKOLNEGO, ZASIŁKU SZKOLNEGO,
WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH  
na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2018 poz. 1457 ze zmianami)
 • oraz Uchwałą Nr XL/273/18z dnia 23 sierpnia 2018r. Rady Gminy Jemielnica

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNICY

W TERMINIE:
1.IX.2019r. – 15.IX.2019r.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb  społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Charakter pomocy materialnej:

 • socjalny (stypendium szkolne, zasiłek szkolny)

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1508  ze  zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium nie przysługuje:

 1. uczniom klas zerowych,
 2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Jemielnica

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1508 ze zm.).

Pouczenie:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)
 4. Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu  prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy  do lat 8).

Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego  pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
 2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych  oraz  słuchaczy  kolegiów  pracowników  służb  społecznych..

Przy składanych wnioskach  dot.. STYPENDIUM SZKOLNEGO wnioskodawcy przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku tj. w SIERPNIU 2019r.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zgodnie z:

 • Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2018 poz. 1457 ze zmianami)
 • oraz Uchwałą Nr XL/273/18 z dnia 23 sierpnia 2018r. Rady Gminy Jemielnica

 

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNICY
w terminie DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCI

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

 • pożaru  lub  zalania  mieszkania
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia
 • śmierci rodzica  lub prawnego opiekuna
 • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia
 • kradzieży w mieszkaniu ucznia
 • nagłej, niezawinionej utraty pracy przez rodzica lub prawnego opiekuna
 • innych nagłych okoliczności losowych, które mogą  mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Jemielnica
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

WYDATKI KWALIFIKOWANEDO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 1. PODRĘCZNIKI SZKOLNE
 2. LEKTURY SZKOLNE, KSIĄŻKI ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA UCZNIA
 3. ZESZYTY
 4. POMOCE DYDAKTYCZNE (np.: słowniki, encyklopedie, atlasy itd.)
 5. ARTYKUŁY SZKOLNE (np.: piórnik, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, długopisy, pióra, gumki,  temperówki, kalkulatory, bibuła, brystole, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina itd.)
 6. TORNISTER, PLECAK SZKOLNY, TORBA SZKOLNA
 7. OBUWIE SPORTOWE NA W-F (raz na semestr)
 8. STRÓJ NA W-F (raz na semestr)
 9. PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU
 10. KOMPUTER, LAPTOP, NETBOOK, TABLET, SPRZĘT KOMPUTEROWY NP. PROCESOR, PŁYTA GŁÓWNA, PAMIĘĆ KOMPUTEROWA, DYSK TWARDY, URZĄDZENIA PERYFERYJNE TJ., MONITOR, DRUKARKA, SKANER, MODEM, ROUTER, DYSK ZEWNĘTRZNY USB, PENDRIVE (PAMIĘĆ USB),  KLAWIATURA, MYSZ KOMPUTEROWA, INNE DROBNE AKCESORIA KOMPUTEROWE ORAZ KOSZTY NAPRAWY.
 11. POKRYCIE KOSZTÓW ABONAMENTU INTERNETOWEGO
 12. BIURKO, KRZESŁO DO BIURKA, LAMPKA NA BIURKO
 13. OKULARY KOREKCYJNE
 14. SPRZĘT SPORTOWY ( np. rękawice piłkarskie, kimono, strój kąpielowy, klapki itd.)
 15. KOSZTY UDZIAŁU W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH
 16. KOSZTY UDZIAŁU W „ZIELONEJ SZKOLE”

Faktury, bądź rachunki uproszczone, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, torba, buty itd. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze, a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, rodzic winien napisać oświadczenie wyjaśniające rodzaj zakupionego artykułu, przeznaczenie. Refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania będzie realizowana na podstawie przedłożonych biletów miesięcznych (dot. uczniów szkół ponadpodstawowych).

 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 OBOWIĄZUJĄ FAKTURY ZA:

 • zakup podręczników  - od czerwca 2019r.
 • zakup pozostałych materiałów szkolnych (wg wykazu wydatków kwalifikowanych)   - od lipca 2019r.
 • Internet – od września 2019r. do czerwca 2020r.

Liczba wyświetleń podstrony: 2249