×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że X Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 23 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16:00. Rada Gminy obradować będzie w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Jemielnica.


 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy z dnia 22 lipca 2019 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy.
 10. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r. (Uchwała Nr 303/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu).
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2027.pdf (507,92KB)

   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2019 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf (397,18KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Centawie.
  PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jemielnica dotacji dla Parafii.pdf (115,39KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy.
  PDFProjekt uchwały w sprawie zakończenia działalnosci Publicznego Gimnazjum im. Johannesa Nuciusa w Jemielnicy.pdf (186,27KB)
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonym przez Gminę Jemielnica.pdf (106,82KB)
   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych.
  PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych.pdf (335,19KB)
   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.pdf (218,61KB)
   
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród, za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
  PDFProjekt uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom.pdf (119,64KB)
   
 19. Interpelacje Radnych.
 20. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 21. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy.

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 2358