×
Wyszukaj w serwisie

Petycje 2020

REJESTR PETYCJI 2020 R.

Numer

petycji

Data

złożenia

Przedmiot petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję*

Podmiot rozpatrujący petycję

Przekazanie według właściwości

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

Sposób rozpatrzenia

Opinię zasięgane
w sprawie petycji

1. 24-03-2020 PDFPETYCJA OR.152.1.2020.pdf (4,28MB) Koalicja POLSKA WOLNA Od 5G Rada Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFZmiana terminu rozptrzenia petycji.pdf (325,63KB)

PDFOdpowiedź na petycję z dnia 24 marca 2020 r..pdf (1,30MB)

 
2. 03-04-2020 PDFPETYCJA OR.152.2.2020.pdf (452,17KB) Brak zgody na udostępnienie danych osobowych Rada Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFOdpowiedź na petycję z dnia 3 kwietnia 2020 r..pdf (3,36MB)  
3. 01-06-2020 PDFPETYCJA OR.152.3.2020.pdf (3,56MB) Renata Sutor Rada Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFOdpowiedź na petycję z dnia 1 czerwca 2020 r..pdf (1,50MB)  
4. 23-09-2020 PDFPETYCJA OR.152.4.2020.pdf (939,68KB) Brak zgody na udostępnienie danych osobowych Rada Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź na petycję 4_2020.pdf (408,31KB)
PDFUchwała Nr XXII_151_20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Opaleniec..pdf (259,21KB)

 
5. 23-09-2020 PDFPETYCJA OR.152.5.2020.pdf (432,95KB) Brak zgody na udostępnienie danych osobowych Rada Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź na petycję 5_2020.pdf (408,37KB)
PDFUchwała Nr XXII_152_20 w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie montażu latarni ulicznej na ulicy Opaleniec.pdf (258,11KB)

 
6. 14-12-2020 PDFPETYCJA OR.152.6.2020.pdf (849,28KB) Marek Songin Rada Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź na petycję z dnia 14 grudnia 2020 r.-sig.pdf (328,80KB)
PDFUchwała Nr XXIV_167_21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r..pdf (183,64KB)

 
7. 21-12-2020 PDFPETYCJA OR.153.7.2020.pdf (3,03MB) Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny Rada Gminy   Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji PDFOdpowiedź na petycję z dnia 21 grudnia 2020 r.-sig.pdf (335,05KB)
PDFUchwała Nr XXIV_168_21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2020 r..pdf (185,02KB)
 

 

 

*składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana

Jemielnica, dnia 12 marca 2021 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w 2020 r. do Urzędu Gminy Jemielnica
wpłynęło i zostało rozpatrzonych siedem petycji:

 

Numer petycji

Imię
i nazwisko lub nazwa wnoszonego petycję

Data złożenia

petycji

Przedmiot petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

Data udzielenia odpowiedzi

 

 

 

1/2020

 

 

 

 

Koalicja POLSKA WOLNA

Od 5G

 

 

 

 

24-03-2020

Wezwanie do podjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem,  
w której Rada:

 

zawrze negatywne stanowisko wobec wielokrotnego zwiększenia dopuszczalnego poziomu ekspozycji mieszkańców na pole elektromagnetyczne,

 

zobowiąże dyrektorów szkół do zdemontowania sieci Wi-Fi w szkołach
i wykonania nowych instalacji wyłącznie
o połączenia kablowe,

 

zobowiąże dyrektorów szkół do nakazania uczniom przełączanie telefonów podczas lekcji w tryb samolotowy i zakazania korzystania
z telefonów podczas przerw;

 

zobowiąże Wójta do przeprowadzenia kampanii informacyjnej dla mieszkańców
o zagrożeniem związanych
z korzystaniem z telefonów komórkowych, Wi-Fi i innych urządzeń bezprzewodowych,

 

zobowiąże Wójta do opublikowania uchwały na stronie internetowej Gminy Jemielnica oraz na profilu Facebooka Wójta Gminy

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną.

 

Wyrażona w art.  7 Konstytucji RP zasada legalizmu określa, że działanie władzy publicznej, po pierwsze musi mieć podstawę prawną, a po drugie musi mieścić się w granicach prawa. Przepis ten nakłada na organy władzy publicznej obowiązek działania zgodnie z obowiązującymi przepisami kompetencyjnymi. Niestety takich kompetencji Rada Gminy nie posiada. Rozwój technologii szerokopasmowej sieci komunikacji towarzyszy nam od pewnego już czasu i będzie nam towarzyszył w przyszłości poprzez wpływ na niemalże wszystkie aspekty życia obywateli. To obowiązkiem Rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest dbałość o to, aby ta technologia spełniała wszystkie wymagania bezpieczeństwa, przygotowując odpowiednie ramy prawne w tym zakresie.

Po informacjach pozyskanych od dyrektorów szkół stwierdzono, że sieci komputerowe w szkołach wykonane są w oparciu o połączenia kablowe, a sieć Wi-Fi ma jedynie charakter uzupełniający. W statutach poszczególnych szkól istnieją zapisy, iż każdy uczeń przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych ma obowiązek wyłączyć posiadany telefon komórkowy, a podczas przerw mogą kontaktować się wyłącznie z rodzicami

Nie istnieją jednoznaczne i potwierdzone przez renomowane jednostki naukowe badania dotyczące negatywnego oddziaływania promieniowania sieci komputerowych na ludzkie organizmy.

2020-06-19

2020-07-03

 

 

2/2020

 

 

 

 

 

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

03-04-2020

 

 

 

 

Wezwanie do zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez wprowadzenie lokalnej „tarczy antykryzysowej” na wszystkich obywateli Gminy

 

(umorzenie polowy rocznej wysokości podatku od nieruchomości dla wszystkich mieszkańców, niepobieranie podatków targowych, umorzenie należnych opłat za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłata za parkingi

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną.

 

Rada Gminy uznała ustawowe uprawnienia Wójta wynikające z art. 67a Ordynacji podatkowej za wystarczające narzędzie, aby pomóc finansowo tym podatnikom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji oraz tym, których bezpośrednio dotknęła pandemia koronawirusa. Postulowane umorzenie podatków wraz z obniżeniem podatku do ustawowego minimum w przyszłym roku
i umorzenie należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi niosłoby za sobą katastrofalne skutki dla kondycji finansowej Gminy. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu winny być pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a ustalone stawki tych opłat poprzedzone rzetelną i wnikliwą kalkulacją, by pokrywały rzeczywiste koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów na terenie Gminy. Na terenie Gminy nie ma też wyznaczonych stref płatnego parkowania, w związku z czym opłat za parkowanie nie pobiera się
.

 

 

 

2020-07-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Sutor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-06-2020

 

 

 

 

Wezwanie do zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez dofinansowanie pieniężne lub rzeczowe (tablety) rodziców mieszkających i wychowujących swoje dzieci w Gminie, które z powodu pandemii nie mogą przebywać
w przedszkolu lub uczyć się w szkole,
a opieka edukacyjna została przerzucona na rodziców

 

oraz utworzenie miejsc i pomieszczeń, gdzie można zostawić odzież, obuwie oraz żywność dla osób potrzebujących

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną.

Rada Gminy uznała dotychczasowe działania gminy za wystarczające nie widząc potrzeby uruchamiania na ten cel dodatkowych środków budżetowych. W ostatnim okresie w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskano 34 laptopy za łączną kwotę 107.899,60 zł. i przekazano je rodzicom tych dzieci, którzy nie mieli możliwości zapewnienia swoim pociechom tego niezbędnego narzędzia do zdalnej nauki.

Rada Gminy uznała, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco przeprowadza zbiórki odzieży dla osób potrzebujących i ta forma pomocy cieszy się wśród podopiecznych Ośrodka dużym uznaniem.
W ramach świadczeń niepieniężnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udziela na bieżąco pomocy w formie żywności z Banku Żywności w Opolu. W 2018 r. z pomocy z tej skorzystało 358 osób, w 2019 r - 321 osób, a w 2020 r. planuje się,
że z tej formy pomocy skorzysta około 350 osób. Realizowany jest też program „Nie marnuj jedzenia” polegający na przekazaniu podopiecznym produktów żywnościowych przez przedsiębiorców branży żywnościowej
i sieci handlowe oraz wieloletni program „Posiłek
w domu i szkole na lata 2019 - 2023”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.08.2020

4/2020

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

23.09.2020

Położenie asfaltu na ulicy Opaleniec
w Jemielnicy

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za zasadną.

 

Rada Gminy uznała roszczenie mieszkańca Opaleńca za słuszne. Nawierzchnia tej ulicy wymaga naprawy. Mając jednak świadomość, że w każdym sołectwie znajdują się jeszcze drogi
o podobnej nawierzchni Rada Gminy wnioskowała do Wójta o przeprowadzenie tego remontu w możliwie szybkim terminie.

17.12.2020

5/2020

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

23.09.2020

Montaż latarni ulicznej na ulicy Opaleniec w Jemielnicy.

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za zasadną.

Rada Gminy uznała roszczenie mieszkańca Opaleńca za słuszne. Ulica ta na odcinku 800 mb.
nie posiada żadnego oświetlenia, dlatego jedna oprawa oświetleniowa na tej ulicy przy zabudowaniach zostanie zabudowana w I kwartale 2021 r.

17.12.2020

6/2020

Marek Songin

14.12.2020

Wezwanie do podjęcie przez Radę Gminy uchwały przeciw dyskryminacji mieszkańców Gminy Jemielnica w związku
z planowanymi przez rząd polski powszechnymi szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w zakresie zagwarantowania przez producentów szczepionek poniesienia wszelkich kosztów w sytuacji wystąpienia powikłań poszczepiennych

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną.

 

Zgłoszone w petycji żądanie dotyczyło podjęcia przez Radę Gminy Jemielnica uchwały wyrażającej stanowisko odnośnie planowanych przez rząd powszechnych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w szczególności w zakresie zagwarantowania przez producentów szczepionek poniesienia wszelkich kosztów w sytuacji wystąpienia powikłań poszczepiennych.

 

 

Pomimo, iż do zadań gminy, określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) należy ochrona zdrowia i bezpieczeństwo obywateli, to jednak kwestie związane z wyborem producentów szczepionek oraz prowadzenia z nimi negocjacji dotyczących warunków ich zakupu, nie mieszczą się w zakresie kompetencji Rady Gminy. Należą do zadań i kompetycji rządu. W tym konkretnym przypadku rząd zastąpiła Komisja Europejska, która wynegocjowała z producentami zakup szczepionek dla całej Unii Europejskiej. 27 krajów UE – wiążąco prawnie – zobowiązało się do tylko wspólnych negocjacji oraz zamówień szczepionek.

12.03.2021

7/2020

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny

21.12.2020

Wezwanie do podjęcie przez Radę Gminy uchwały w obronie prawdy, godności
i wolności człowieka, w związku z niedopuszczeniem przez rząd do otwartej publicznej lekarskiej debaty, w celu ustalenia prawdziwych faktów i metod leczenia związanych z koronawirusem

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną.

Zgłoszone w petycji żądanie podjęcia przez Radę Gminy Jemielnica uchwały w obronie prawdy, godności i wolności człowieka, w związku z niedopuszczeniem przez rząd do otwartej publicznej lekarskiej debaty, w celu ustalenia prawdziwych faktów i metod leczenia związanych z koronawirusem nie mieści się w zakresie kompetencji Rady Gminy bowiem dotyczy zniesienia lub zmiany wielu przepisów prawa uchwalanych przez organy wyższego stopnia jakimi są Sejm i Senat RP
Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że
w przestrzeni publicznej nie toczy się debata publiczna. Pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami szczepień także naukowców i lekarzy toczy się nieprzerwana dyskusja
o materii, która jest nie do końca znana i zbadana, ale każdy z dyskutantów może swoje opinie wyrazić. Szczepienia przeciwko COVID-2 nie są obowiązkowe.

12.03.2021

 

Piotr Pyka

Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy


Liczba wyświetleń podstrony: 7219