×
Wyszukaj w serwisie

Kierunki rozwoju

Opracowane w grudniu 1999 r. "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jemielnica" nakreśla możliwości rozwoju gospodarczego w połączeniu z potrzebą zachowania wysokich walorów ekologicznych oraz krajobrazowych środowiska naturalnego.

Za główny kierunek rozwoju przyjęto przyrost naturalny i przekształcenia funkcji mieszkaniowej. Zakłada się, że przyczyni się ona do zwiększenia roli sektora usług oraz innych działalności gospodarczych równoważących spadek zatrudnienia w rolnictwie i przemyśle.

Inwestycjom budowlanym będzie towarzyszyć rozwój sieci infrastruktury technicznej, zwłaszcza dróg i kanalizacji sanitarnej.

Dla zrównoważenia pewnych obciążeń inwestycyjnych studium ustala podjęcie działań projektowych oraz prawnych, zmierzających do zachowania wysokich walorów ekologicznych. Wyrażać się to będzie w:
  • zwiększeniu powierzchni terenów zielonych;
  • zmniejszeniu areału gruntów ornych;
  • rekultywacji wyrobisk i składowisk odpadów;
  • wykonaniu nowego zbiornika wodnego o powierzchni 1,55 ha;
  • zakazie zabudowy na obszarach poza terenami wyznaczonymi pod funkcje mieszkaniowe;
  • ograniczeniu możliwości podziału nieruchomości gruntowych na działki mniejsze niż 5 ha;
     

Mapa - Gmina Jemielnica - główne kierunki rozwoju:

kierunki001.jpeg

kierunki002.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 31427