×
Wyszukaj w serwisie

Biliżej rodziny i dziecka

logo.jpeg

Gmina  Jemielnica  przystąpiła do realizacji  projektu pn.” Bliżej  rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa  opolskiego  2014-2020 (RPO-WO) Oś  priorytetowa  VIII Integracja Społeczna, współfinasowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego, jako Partner  Regionalnego  Ośrodka  Polityki  Społecznej  w  Opolu.

Gmina  Jemielnica jest  odpowiedzialna  za  realizację  następującego  zadania  w  projekcie Zadanie   nr 2 – Wsparcie  psychologiczne  rodzin  przeżywających  problemy opiekuńczo-wychowawcze w gminie Jemielnica .  Bezpośrednim  realizatorem  projektu  jest  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Jemielnicy. Zadanie zakłada wsparcie  rodzin  przeżywających  problemy  opiekuńczo-wychowawcze, w tym także  nieobjętych  pomocą  asystenta  rodziny  poprzez  uruchomienie  specjalistycznego  poradnictwa  psychologicznego.

 Celem  projektu  jest  poprawa  funkcjonowania  rodziny  na  rzecz  przywrócenia  jej  zdolności  do prawidłowego  pełnienia przypisanych  je  ról.

Łączna  kwota  dofinansowania  projektu  z  UE: 11 789 158,70 zł.

Dofinasowanie  zadania  Partnera  projektu – Gminy  Jemielnica  z  UE:   54684,00 zł.


Liczba wyświetleń podstrony: 2951