×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXII Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 14 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy z dnia 16 listopada 2020 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2020 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica 14.12.2020 r..pdf (408,16KB)
   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.pdf (449,23KB)
   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.
  PDFProjekt uchwały w sprawie szczególowego sposóbu swiadczenia usług.pdf (558,05KB)
   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
  PDFProjekt uchwały w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (209,84KB)
   
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica.pdf (934,64KB)
   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  PDFProjekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (172,93KB)
   
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej uchwał.
  PDFProjekt uchwały w sprawie stwierdzenia utraty mocy obowiązującej uchwał.pdf (154,94KB)
   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy na lata 2021-2025.pdf (377,80KB)
   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jemielnica na lata 2021 – 2023.
  PDFProjekt uchwały w sprawie Programu Wspierania Rodziny, w Gminie Jemielnica na lata 2021-2023.pdf (366,34KB)
   
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2021 r. i Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2021.pdf (604,51KB)
   
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (w przedmiocie montażu latarni ulicznej na ulicy Opaleniec)
  PDFProjekt uchwały sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie montażu latarni ulicznej na ulicy Opaleniec.pdf (168,74KB)
   
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. (w przedmiocie poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Opaleniec)
  PDFProjekt uchwały sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym, w przedmiocie poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Opaleniec..pdf (172,07KB)
   
 21. Zapoznanie radnych z Uchwałą Nr 574/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jemielnica.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2030.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF.pdf (744,34KB)
   
 23. Zapoznanie radnych z Uchwałą Nr 419/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Jemielnica na 2021 r.
 24. Zapoznanie radnych z Uchwałą Nr 420/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jemielnica na 2021 r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budzetu na 2021 r..pdf (2,61MB)
   
 26. Interpelacje Radnych.
 27. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 28. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

 

 

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 1379