×
Wyszukaj w serwisie

Od 1 stycznia 2021 r. czekają nas nowe bardziej rygorystyczne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Najważniejsza zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych. Obecnie nie ma już możliwości oddawania do zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych w zamian za wyższą opłatę.  Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych dotyczy pięciu frakcji,

01.jpeg

a w przypadku naszej Gminy z uwagi na wcześniej podjętą decyzję także szóstej frakcji:

02.jpeg

 

Odpady te mogą być zbierane i wystawiane do odbioru przed posesje w pojemnikach lub workach odpowiedniego koloru za wyjątkiem odpadów zmieszanych (resztkowych), których nie można już wystawiać do odbioru w workach. Odpady resztkowe (zmieszane) mogą być wystawiane tylko i wyłącznie w pojemnikach.

Pozostałe frakcje odpadów podlegające obowiązkowej, selektywnej zbiórce to: odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia i ich opakowania, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, opony. Odpady te powinny trafić na PSZOK w Szymiszowie. Wykaz frakcji przyjmowanych na PSZOK od 1 stycznia 2021 r. określa załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/143/20 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 grudnia 2020 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.

Uchwała Nr XXII/143/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania
PDFUchwała Nr XXII_143_20 w sprawie szczególowego sposóbu swiadczenia usług.pdf (885,24KB)

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy deklarowali zbiórkę odpadów komunalnych w sposób nieselektywny muszą, zatem złożyć nowe deklaracje na druku DO-1 obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.

Uchwała Nr XXII/145/20 w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica
PDFUchwała Nr XXII_145_20 w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Jemielnica.pdf (1,62MB)

 

Jeżeli tego nie uczynią i nadal nie będą segregować odpadów komunalnych w sposób opisany wyżej zapłacą tzw. opłatę podwyższoną (karę) w wysokości dwukrotności opłaty za odbiór odpadów komunalnych od jednej osoby za miesiąc, w którym stwierdzono brak segregacji.  Maksymalnie opłata podwyższona może być ustalona w wysokości czterokrotności opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

 

Właściciel nieruchomości jednorodzinnej, który zadeklaruje kompostowanie bioodpadów uzyska zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby jednak skorzystać ze zwolnienia musi kompostować bioodpady w kompostowniku lub pryzmie zapewniającej dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu w sposób niepowodujący uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia za kompostowanie z nieruchomości nie będą odbierane pojemniki do zbierania bioodpadów czyli pojemniki lub worki koloru brązowego.

Właściciele posesji, którzy wcześniej nie zadeklarowali kompostowania bioodpadów i korzystali z usługi dodatkowej muszą złożyć także nowe deklarację na druku DO-1

Z dniem 1 stycznia 2021 r.  właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne mogą, ale nie muszą korzystać z systemu gospodarowania odpadami realizowanego przez Gminę Jemielnica.

Złożone wcześniej deklaracje dla tych nieruchomości przestaną obowiązywać z mocy prawa, a odpady komunalne z terenu tych nieruchomości będą odbierane tylko wtedy, kiedy właściciele tych nieruchomości złożą oświadczenia o dalszym zainteresowaniu usługą oferowaną przez Gmin i złożą nowe deklaracje na druku DO-2.

Rezygnacja z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi proponowanymi przez Gminę Jemielnica skutkuje obowiązkiem zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

Maksymalne stawki opłat za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z tych nieruchomości zostały określone w Uchwale Nr XXII/144/20 Rady Gminy Jemielnica z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr XXII/144/20 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
PDFUchwała Nr XXII_144_20 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (299,36KB)

 

Pamiętajmy, że od 1 stycznia 2021 r.

 1. Wszyscy musimy segregować odpady komunalne.
 2. Niższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłacą właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i którzy zadeklarują kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach. Ulga wyniesie 4 zł miesięcznie od osoby.
 3. Opłatę na dany miesiąc obecnie należy wnosić w terminie do 15 każdego miesiąca. Wcześniej opłatę należało wnosić z góry na cały kwartał.
  http://bip.jemielnica.pl/download/attachment/19887/uchwala-nr-xxii_146_20-w-sprawie-okreslenia-terminu-czestotliwosci-i-trybu-uiszczania-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.pdf
 4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, którzy wcześniej zadeklarowali kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach nie muszą składać nowych deklaracji.
 5. Nowe deklaracje muszą złożyć:
 • właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, którzy deklarowali zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny;
 • właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, którzy korzystali z dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (odpadów biodegradowalnych);
 • właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, którzy złożyli oświadczenia, że nadal chcą korzystać z usługi oferowanej przez Gminę Jemielnica.
 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, którzy nie złożyli oświadczenia, że nadal chcą korzystać z usługi oferowanej przez Gminę Jemielnica muszą zawrzeć indywidualne umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej, a kopię tej umowy dostarczyć do Urzędu Gminy Jemielnica.

Liczba wyświetleń podstrony: 2209