×
Wyszukaj w serwisie

Petycje 2021

REJESTR PETYCJI 2021 R.

.

Numer

petycji

Data

złożenia

Przedmiot petycji

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję*

Podmiot rozpatrujący petycję

Przekazanie według właściwości

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

Sposób rozpatrzenia

Opinię zasięgane
w sprawie petycji

1.

18.01.2021

PDFPETYCJA OR.152.1.2021.pdf (7,21MB)

Stowarzyszenie Polska Wolna
od GMO
44-100 Gliwice
ul. Jagiellońska 21

Rada Gminy

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź na petycję z dnia 18 stycznia 2021 r.-sig.pdf (331,39KB)
PDFUchwała Nr XXIV_169_21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 stycznia 2021 r.pdf (186,12KB)

 

2.

08.02.2021


17.02.2021

PDFPETYCJA OR.152.2.2021.pdf (20,25MB)


PDFWYCOFANIE PETYCJI OR.152.2.2021.pdf (1,64MB)

Krzysztof Kukliński

Rada Gminy

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

   

3.

23.02.2021

PDFPETYCJA OR.152.3.2021.pdf (12,45MB)

Teresa Garland

Rada Gminy

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFNowy termin rozpatrzenia petycji 3.pdf (373,11KB)


PDFOdpowiedź na petycję z dnia 23 lutego 2021 r.-sig.pdf (344,25KB)


PDFUchwała Nr XXVI_185_21 w sprawie rozpatrzenia petycji3.pdf (183,44KB)

 

4.

02.03.2021

PDFPETYCJA OR.152.4.2021.pdf (4,52MB)

Teresa Garland

Rada Gminy

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFNowy termin rozpatrzenia petycji 4.pdf (373,13KB)


PDFOdpowiedź na petycję z dnia 2 marca 2021 r.-sig.pdf (345,56KB)


PDFUchwała Nr XXVI_186_21 w sprawie rozpatrzenia petycji4.pdf (184,41KB)

 

5.

12.08.2021

PDFPETYCJA OR.152.5.2021.pdf (628,92KB)

Zwierzowa Akcja Kastracja

Rada Gminy

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź na petycję z dnia 12 sierpnia 2021 r..pdf (785,42KB)
PDFUchwała Nr XXVIII_204_21 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (311,07KB)

 

6.

22.12.2021

[PDFPETYCJA OR.152.6.2020. Część 1.pdf (8,19MB)
PDFPETYCJA OR.152.6.2020. Część 2.pdf (7,03MB)
PDFPETYCJA OR.152.6.2021.Część 3.pdf (2,46MB)

 

Fundacja im. Nikoli Tesli

Rada Gminy

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

PDFOdpowiedź na petycję z dnia 21 grudnia 2021 r.-sig.pdf (342,42KB)
PDFUchwała Nr XXXI_228_22 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf (233,33KB)
 

 

 

*składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w interesie, którego petycja jest składana.


Jemielnica, dnia 7 marca 2022 r.

 

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r., poz. 870) informuję, że w 2021 r. do Urzędu Gminy Jemielnica
wpłynęło i zostało rozpatrzonych sześć petycji:

 

Numer petycji

Imię
i nazwisko lub nazwa wnoszonego petycję

Data złożenia

petycji

Przedmiot petycji

Informacja o sposobie załatwienia petycji

Data udzielenia odpowiedzi

1/2021

Stowarzyszenie Polska Wolna
od GMO
44-100 Gliwice
ul. Jagiellońska 21

18-01-2021

 

 

Wniosek o poparcie petycji w przedmiocie zagrożeń związanych ze stosowaniem
i rozpowszechnianiem szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w formie listu otwartego do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów domagając się odwołania wszystkich ograniczeń wolności, w tym gospodarczych, które zostały narzucone w 2020 i 2021 r. oraz zaprzestania eksperymentu opisanego w petycji na mieszkańcach

 

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną.

 

Zgłoszone w petycji żądanie podjęcia przez Radę Gminy Jemielnica działań zapobiegawczych
lub minimalizujących zagrożenia spowodowane szczepieniami przeciwko wirusowi SARS-Co-2 wykraczało poza zakres kompetencji Rady Gminy, bowiem organizatorem szczepień przeciwko COVID-19 była i jest administracja rządowa. Żądanie to nie mogło być przedmiotem działań Rady Gminy.

2021-03-12

 

2/2021

Krzysztof Kukliński

08-02-2021

 

Wezwanie do przygotowania
i opublikowania komunikatów informacyjnych
w gminnych mediach społecznościowych, w tym
w profilach radnych, na portalach gminnych i lokalnej prasie,
o naturalnych metodach wspomagania odporności w walce
z koronawirusem.

 

Petycję wycofano 17 lutego 2021 r.

2021-02-17

3/2021

Teresa Garland

23-02-2021

Wezwanie do wyrażenia opinii
w sprawie
przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu, Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego

 

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną.

Zgłoszone w petycji żądanie wyrażenia przez Radę Gminy Jemielnica opinii w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodu, Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski wykracza poza zakres zadań i kompetencji Rady Gminy, bo zaproponowane w petycji pytania referendalne pozostają poza zakresem zadań i kompetencji rady.

Żądanie zawarte w petycji nie mogło być przedmiotem jej działań.

 

 

Termin rozpatrzenia petycji przesunięto

do
22.06.2021

18.06.2021

 

 

4/2021

 

Teresa Garland

 

02.03.2021

Wezwanie do poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

 

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną.

Zgłoszone w petycji żądanie poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego było żądaniem od władz Gminy wypowiedzenia posłuszeństwa obecnym władzom państwowym z pominięciem Konstytucji RP i Prawa Wyborczego. Wybór Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 127 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest kompetencją Narodu. Prezydent jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 95 Konstytucji sprawują Sejm i Senat. Wybory do Sejmu i Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Skład Rady Ministrów, zgodnie z art. 154 Konstytucji, proponuje Prezes Rady Ministrów desygnowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast tryb ustawodawczy przy zmianie Konstytucji określa art. 235.
Stan nadzwyczajny z kolei, zgodnie z art. 228 Konstytucji, może zostać wprowadzony tylko na podstawie ustawy.

 

 

Termin rozpatrzenia petycji przesunięto

do
22.06.2021

18.06.2021

 

5/2021

Zwierzowa Akcja Kastracja

12.08.2021

Wezwanie do zabezpieczenia
w budżecie gminy na 2022 r. środków finansowych na kastrację kotów wolnożyjących oraz właścicielskich oraz psów właścicielskich.

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za zasadną.

Zgłoszone w petycji żądanie zmiany gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jemielnica w 2022 r. i objęcia dodatkowo kastracją i sterylizacją oprócz bezpańskich psów i kotów wolnożyjących także kotów i psów właścicielskich mieściło się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

16.09.2021

6/2021

Fundacja im. Nikoli Tesli

22.12.2021

Wezwanie do podjęcie przez Radę uchwał w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantanny i izolacji medycznej oraz szczepionek mRNA,

 

Rada Gminy Jemielnica podzielając opinię przedstawioną przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji uznała petycję za bezzasadną.

Zgłoszone w petycji żądanie podjęcia przez Radę Gminy Jemielnica uchwał w sprawie wydania zakazu stosowania maseczek ochronnych, kwarantanny i izolacji medycznej oraz szczepionek mRNA, a więc aktów prawnych sprzecznych z ustawami, rozporządzeniami i zaleceniami Ministra Zdrowia wykracza poza zakres działania Rady Gminy jako organu władzy publicznej.

 

24.02.2022

 

Piotr Pyka
Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta Gminy


Liczba wyświetleń podstrony: 6077