×
Wyszukaj w serwisie

Projekt - Integracja - nasza sprawa

unia.jpeg

 

Październik 2011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu „INTEGRACJA – NASZA SPRAWA”. W roku 20011 adresatem projektu była grupa 6 osób w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy społecznej (3 kobiety i 3 mężczyzn, 3 osoby niepełnosprawne). Celem ogólnym tegorocznej edycji projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, będących długotrwale klientami pomocy społecznej. W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • w ramach aktywizacji społecznej odbyły się zajęcia z psychologiem – usprawnienie uczestników w aspekcie psychologicznym do podjęcia starań na rynku pracy (reaktywacja zatrudnienia) oraz integracja mężczyzn i kobiet oraz osób niepełnosprawnych objętych opieką socjalną (wsparcie i wzajemna pomoc).
 • w ramach aktywizacji zawodowej odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym obejmujące wsparcie uczestników pod kątem kształcenia umiejętności identyfikacji wymagań rynku pracy i postawy świadomego uczestnictwa w rynku pracy oraz umiejętności identyfikacji poruszania się po rynku pracy.
 • w ramach aktywizacji edukacyjnej przeprowadzono trzy szkolenia w zakresie przyuczenia do zawodu: dla mężczyzn - malarz-tapeciarz,  dla kobiet – wikliniarstwo a dla wszystkich – podstawy obsługi komputera. Zajęcia miały charakter nauczania problemowego, które aktywizuje słuchaczy i wdraża do samodzielności w zdobywaniu wiedzy z zastosowaniem zasady indywidualizacji procesu nauczania.

Projekt zrealizowano przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” - poddziałanie 7.1.1 „Rozwój aktywnej i upowszechnianie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”. Wartość projektu wynosi 54 619,90 zł, kwota dofinansowania – 48 884,81 zł natomiast wkład własny to 5 735,09 zł. Realizację projektu przewiduje się na lata 2008 ÷ 2011 w rocznych etapach. 1-szy, 2-gi i 3-ci etap projektu zrealizowano w latach 2008 ÷ 2010.

 

Sierpień 2011

Od maja br Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu „INTEGRACJA – NASZA SPRAWA”. W roku 20011 adresatem projektu jest grupa 6 osób w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W odróżnieniu od poprzednich edycji projektu adresowanych wyłącznie do kobiet, w tym roku skład beneficjentów projektu jest mieszany – uczestniczą w nim 3 kobiety i 3 mężczyzn. Ponadto część uczestników jest niepełnosprawna. W ten sposób projekt wychodzi naprzeciw unijnym zasadom równości szans. Celem ogólnym tegorocznej edycji projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Cele szczegółowe to zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania: 

 • w ramach aktywizacji społecznej odbędą się zajęcia z psychologiem – usprawnienia uczestników w aspekcie psychologicznym do podjęcia starań na rynku pracy (reaktywacja zatrudnienia) oraz integracja mężczyzn i kobiet oraz osób niepełnosprawnych objętych opieką socjalną (wsparcie i wzajemna pomoc).
 • w ramach aktywizacji zawodowej odbędą się zajęcia z doradcą zawodowym obejmujące wsparcie uczestników pod kątem kształcenia umiejętności identyfikacji wymagań rynku pracy i postawy świadomego uczestnictwa w rynku pracy oraz umiejętności identyfikacji poruszania się po rynku pracy.
 • w ramach aktywizacji edukacyjnej zorganizowane zostaną trzy szkolenia w zakresie przyuczenia do zawodu: dla mężczyzn - malarz-tapeciarz,  dla kobiet – wikliniarstwo a dla wszystkich – podstawy obsługi komputera. Zajęcia będą miały charakter nauczania problemowego, które aktywizuje słuchaczy i wdraża do samodzielności w zdobywaniu wiedzy z zastosowaniem zasady indywidualizacji procesu nauczania.

Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” - poddziałanie 7.1.1 „Rozwój aktywnej i upowszechnianie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”. Wartość projektu wynosi 54 619,90 zł, kwota dofinansowania – 48 884,81 zł natomiast wkład własny to 5 735,09 zł. Realizację projektu przewiduje się na lata 2008 ÷ 2011 w rocznych etapach. 1-szy, 2-gi i 3-ci etap projektu zrealizowano w latach 2008 ÷ 2010.

Październik 2010

Bezrobotni wierzą w siebie

Kończy się tegoroczna edycja projektu „Integracja – nasza sprawa”, który w latach 2008-2011 realizowany jest w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy. Uczestniczy w nim 8 osób w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W tym roku było to 5 kobiet i 3 mężczyzn.

- Projekt wychodzi naprzeciw unijnym zasadom równości szans kobiet i mężczyzn – mówi Radosław Wojciechowski, koordynator projektu. – Ma zwiększyć aktywność zawodową osób nieaktywnych. W ramach projektu zrealizowane zostały: zajęcia z psychologiem – mające na celu motywować uczestników do podjęcia starań na rynku pracy; zajęcia z doradcą zawodowym – ukazujące, jak poruszać się na rynku pracy; szkolenia w zakresie przyuczenia do zawodu: dla mężczyzn – malarz-tapeciarz a dla kobiet – sprzedawca.

Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” - poddziałanie 7.1.1 „Rozwój aktywnej i upowszechnianie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”. Wartość projektu wynosi 52 365 zł, kwota dofinansowania – 46 866,68 zł, natomiast wkład własny to 5498,32 zł.

Lipiec 2010

Od 30 czerwca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu „INTEGRACJA – NASZA SPRAWA”. Tym razem adresatem projektu jest grupa 8 osób w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W odróżnieniu od poprzednich edycji projektu adresowanych wyłącznie do kobiet, w tym roku skład beneficjentów projektu jest mieszany – uczestniczy w nim 5 kobiet i 3 mężczyzn. W ten sposób projekt wychodzi naprzeciw unijnym zasadom równości szans kobiet i mężczyzn. Celem ogólnym tegorocznej edycji projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Cele szczegółowe to zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania: 

 • w ramach aktywizacji społecznej odbędą się zajęcia z psychologiem – dwuczęściowy trening umiejętności psychospołecznych, w trakcie którego celem I części będzie podnoszenie świadomości dotyczącej szeroko rozumianej równości praw kobiet i mężczyzn w zakresie pełnienia ról społecznych i zawodowych. Celem II części będzie usprawnienie w aspekcie psychologicznym do podjęcia starań na rynku pracy (reaktywacja zatrudnienia)
 • w ramach aktywizacji zawodowej odbędą zajęcia z doradcą zawodowym obejmujące wsparcie uczestników pod kątem kształcenia umiejętności identyfikacji wymagań rynku pracy i postawy świadomego uczestnictwa w rynku pracy oraz umiejętności identyfikacji poruszania się po rynku pracy.
 • w ramach aktywizacji edukacyjnej zorganizowane zostaną dwa szkolenia zakresie przyuczenia do zawodu: dla mężczyzn - malarz-tapeciarz a dla kobiet – sprzedawca. Zajęcia będą miały charakter nauczania problemowego, które aktywizuje słuchaczy i wdraża do samodzielności w zdobywaniu wiedzy z zastosowaniem zasady indywidualizacji procesu nauczania.

Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” - poddziałanie 7.1.1 „Rozwój aktywnej i upowszechnianie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”. Wartość projektu wynosi 52 365,00 zł, kwota dofinansowania – 46 866,68 zł natomiast wkład własny to 5498,32 zł. Realizację projektu przewiduje się na lata 2008 ÷ 2011 w rocznych etapach. 1-szy i 2-gi etap projektu zrealizowano w latach 2008 i 2009.

Grudzień 2009

Zakończono tegoroczną edycję projektu „INTEGRACJA – NASZA SPRAWA”, który Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował od 15 maja. W tym roku adresatem projektu była grupa 10 kobiet w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Celem ogólnym tegorocznej edycji projektu była dalsza zmiana na lepsze negatywnych stereotypów i postaw społecznych u beneficjentek nakierowana na wyzwolenie potrzeb zmian poprzez rozwijanie nabytych w roku 2008 kwalifikacji oraz nabycie umiejętności skutecznej komunikacji i związanej z nią autoprezentacji w kontekście poprawy możliwości w drodze do zdobycia pracy i funkcjonowania w środowisku pracy.
W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 • zajęcia z psychologiem - trening umiejętności psychospołecznych obejmujący wsparcie uczestniczek pod kątem nabycia umiejętności skutecznej komunikacji i autoprezentacji w kontekście poprawy możliwości w drodze do zdobycia pracy i funkcjonowania w środowisku pracy.
 • zajęcia z doradcą zawodowym obejmujące wsparcie uczestniczek pod kątem niwelowania przeszkód utrudniających im aktywny udział w rynku pracy oraz zachęcania do samodzielnych działań. Istotną rolą zajęć będzie wyzwolenie u uczestniczek potrzeby zmiany.
 • dwuetapowy kurs urządzania ogrodów i terenów zieleni obejmujący teorię i ćwiczenia z zakresu przygotowania uczestniczek do wykonywania prac związanych z zakładaniem ogrodów i terenów zieleni na podstawie projektu.


Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” - poddziałanie 7.1.1 „Rozwój aktywnej i upowszechnianie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”. Wartość projektu wynosi 70 630,00 zł, kwota dofinansowania – 63 213,85, natomiast wkład własny to 7 416,15 zł. Realizację projektu przewiduje się na lata 2008 ÷ 2011 w rocznych etapach. 1-szy etap projektu realizowano w zeszłym roku.

Październik 2009

Trwa tegoroczna edycja projektu „Integracja- nasza sprawa”. Zakłada się, że jego realizacja potrwa do roku 2011. Jego celem długofalowym, rozłożonym na lata realizacji jest pomoc osobom pozostającym bez zatrudnienia i korzystającym z pomocy społecznej w powrocie na rynek pracy i tym samym zmniejszenia stopnia zależności od instytucji pomocy społecznej. Dotychczas wszelkie działania w ramach projektu zdecydowano się zaadresować do kobiet jako osób, których sytuacja na rynku pracy jest z reguły gorsza niż mężczyzn. W roku 2008 działania podejmowane w ramach projektu skupiały się na zagadnieniu integracji społecznej. Zwiększenie stopnia integracji społecznej, pomoc wykluczonym społecznie i zagrożonym społecznym wykluczeniem osobom stanowić będzie punkt wyjścia do działań nakierowanych na pomoc w powrocie na rynek pracy. Dlatego w roku 2008 myślą przewodnią projektu była integracja społeczna jego uczestniczek, stąd brały one udział w zajęciach z takimi specjalistami jak doradca zawodowy, psycholog i psychoterapeuta. Ponadto przewidziano dla nich także udział w kursach: podstawowym florystycznym i podstawowym komputerowym. Dzięki zachęcającym rezultatom ubiegłorocznej edycji projektu, w obecnym roku organizatorzy projektu przeszli do zagadnień zwiększenia integracji i aktywizacji zawodowej uczestniczek tak by docelowo ich powrót na rynek pracy stał się realny.
W tym roku beneficjentki wspierane są pod kątem nabycia umiejętności skutecznej komunikacji i autoprezentacji w kontekście poprawy możliwości w drodze do zdobycia pracy i funkcjonowania w środowisku pracy a także niwelowania przeszkód utrudniających im aktywny udział w rynku pracy oraz zachęcania do samodzielnych działań. W ramach projektu uczestniczki biorą udział w treningu umiejętności psychospołecznych, zajęciach z doradcą zawodowym oraz dwuetapowym kursie urządzania ogrodów i terenów zieleni obejmującym teorię i ćwiczenia z zakresu przygotowania uczestniczek do wykonywania prac związanych z zakładaniem ogrodów i terenów zieleni na podstawie projektu.
Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” - poddziałanie 7.1.1 „Rozwój aktywnej i upowszechnianie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”. Wartość projektu wynosi 70 630,00 zł, kwota dofinansowania – 63 213,85 zł natomiast wkład własny to 7 416,15 zł. Realizację projektu przewiduje się na lata 2008 ÷ 2011 w rocznych etapach. 1-szy etap projektu realizowano w zeszłym roku.

Czerwiec 2009

Od 15 maja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektu „INTEGRACJA – NASZA SPRAWA”. Adresatem projektu jest grupa 10 kobiet w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Celem ogólnym tegorocznej edycji projektu jest dalsza zmiana na lepsze negatywnych stereotypów i postaw społecznych u beneficjentek nakierowana na wyzwolenie potrzeb zmian poprzez rozwijanie nabytych w zeszłym roku kwalifikacji oraz nabycie umiejętności skutecznej komunikacji i związanej z nią autoprezentacji w kontekście poprawy możliwości w drodze do zdobycia pracy i funkcjonowania w środowisku pracy.
Ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 •  zajęcia z psychologiem - trening umiejętności psychospołecznych obejmujący wsparcie uczestniczek pod kątem nabycia umiejętności skutecznej komunikacji i autoprezentacji w kontekście poprawy możliwości w drodze do zdobycia pracy i funkcjonowania w środowisku pracy.
 • zajęcia z doradcą zawodowym obejmujące wsparcie uczestniczek pod kątem niwelowania przeszkód utrudniających im aktywny udział w rynku pracy oraz zachęcania do samodzielnych działań. Istotną rolą zajęć będzie wyzwolenie u uczestniczek potrzeby zmiany.
 • dwuetapowy kurs urządzania ogrodów i terenów zieleni obejmujący teorię i ćwiczenia z zakresu przygotowania uczestniczek do wykonywania prac związanych z zakładaniem ogrodów i terenów zieleni na podstawie projektu.

Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” - poddziałanie 7.1.1 „Rozwój aktywnej i upowszechnianie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”. Wartość projektu wynosi 71 365,00 zł, kwota dofinansowania – 63 948,85, natomiast wkład własny to 7 416,15 zł. Realizację projektu przewiduje się na lata 2008 ÷ 2011 w rocznych etapach. 1-szy etap projektu realizowano w zeszłym roku.

2008

10-07-2008


Od 2 czerwca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „INTEGRACJA – NASZA SPRAWA”. Adresatem projektu jest grupa 10 kobiet w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Celem projektu jest zmiana na lepsze stereotypów i postaw społecznych u adresatów projektu nakierowana na wzmocnienie i rozwój motywacji, podnoszenie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie mobilności i własnego potencjału na rynku pracy a także rozwijanie aktywności społecznej i redukcję szeroko akceptowalnych postaw roszczeniowych.
Ramach projektu realizowane będą następujące działania: 

 • terapia dla osób współuzależnionych – obejmować ona będzie ich wsparcie pod kątem zwiększania zdolności i motywacji w przezwyciężaniu codziennych problemów związanych z uzależnieniami swoich najbliższych i pomoc w przekraczaniu barier z tym związanych (m.in. trening z dziedziny zachowań asertywnych);
 • zajęcia z psychologiem, podczas których będą prowadzone treningi kompetencji i umiejętności społecznych umożliwiających powrót do życia społecznego – trening intrapsychiczny nakierowany na samorozwój i twórcze myślenie;
 • zajęcia z doradcą zawodowym oraz kurs komputerowy i florystyczny. Ich celem będzie pomoc w przywróceniu samodzielności życiowej i pokonywaniu barier będących istotną przeszkodą w procesie integracji społecznej (m.in. niska samoocena i zdolności do autoprezentacji, słabe predyspozycje, uprzedzenie do nowych technologii: komputer, Internet).


Projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” - poddziałanie 7.1.1 „Rozwój aktywnej i upowszechnianie integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”. Wartość projektu wynosi 63 990,22 zł, kwota dofinansowania – 57 271,18, natomiast wkład własny to 6 719,04 zł. Realizację projektu przewiduje się na lata 2008 ÷ 2011 w rocznych etapach. 1-szy etap projektu realizowany będzie do 30 grudnia.
 


12-08-2008

Od 2 czerwca Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt „INTEGRACJA – NASZA SPRAWA”. Projekt skierowany jest do kobiet w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Jego celem jest zmiana na lepsze sposobu myślenia, postaw życiowych i społecznych tak aby uczestniczki projektu potrafiły zintegrować się ze społeczeństwem i przestało im grozić wykluczenie społeczne a w dalszej perspektywie aby możliwy stał się ich powrót na rynek pracy.
W ramach projektu odbywają się zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą, doradcą zawodowym, uczestnicy projektu biorą także udział w kursie florystycznym i komputerowym.


30-08-2008

Miło nam poinformować, że realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt „INTEGRACJA – NASZA SPRAWA” został wyróżniony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i umieszczony w Banku Dobrych Praktyk jako wzór do naśladowania. Ministerstwo uznało projekt za modelowy ze względu na jego wysoką wartość merytoryczną, szeroki katalog oferowanych form wsparcia, trafna analizę potrzeb w grupie ostatecznych odbiorców projektu.
Przypominamy, że projekt realizowany jest przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” - poddziałanie 7.1.1. „Rozwój j i upowszechnianie aktywne integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”. Wartość projektu wynosi 63 990,22 zł, kwota dofinansowania – 57 271,18, natomiast wkład własny to 6 719,04 zł. Realizację projektu przewiduje się na lata 2008 ÷ 2011 w rocznych etapach.
 


15-10-2008

Dobiega końca 1 etap realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu „INTEGRACJA – NASZA SPRAWA”. Adresaci projektu, grupa 10 kobiet w wieku aktywności zawodowej, niepracujących, długotrwale korzystających z pomocy społecznej, kończą swój udział w przewidzianych na ten rok zajęciach. W ramach projektu przewidziano nakierowane na samorozwój i twórcze myślenie działania obejmujące wsparcie beneficjentów pod kątem zwiększania zdolności i motywacji w przezwyciężaniu codziennych problemów związanych z uzależnieniami swoich najbliższych i pomoc w przekraczaniu barier z tym związanych (m.in. trening z dziedziny zachowań asertywnych) a także pomoc w przywróceniu samodzielności życiowej i pokonywaniu barier będących istotną przeszkodą w procesie integracji społecznej (m.in. niska samoocena i zdolności do autoprezentacji, słabe predyspozycje, uprzedzenie do nowych technologii: komputer, Internet).

W ramach projektu zrealizowano zajęcia z psychologiem, psychoterapeutą, doradca zawodowym a także przeprowadzono kurs florystyczny i komputerowy.

 


Liczba wyświetleń podstrony: 29540