×
Wyszukaj w serwisie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - „Renowacja nagrobka Antonii Hruby-Theimert przy kościele cmentarnym p.w. Wszystkich Świętych w Jemielnicy”

Zgodnie z Rocznym programem współpracy Gminy Jemielnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego oraz zapisami znajdującymi się w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wójt Gminy Jemielnica  może, na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy, zlecić jej, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego w przypadku, gdy wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł oraz zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

 

W dniu 05.07.2021r. wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego  pt. „Renowacja nagrobka Antonii Hruby-Theimert przy kościele cmentarnym  p.w. Wszystkich Świętych w Jemielnicy”, oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości.  W terminie 7 dni od jej publikacji, każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Termin zgłaszania uwag do: 19.07.2021r.

Uwagi należy zgłaszać:
1. Osobiście: w Urzędzie Gminy ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica
2. Na adres e-mail: ug@jemielnica.plLiczba wyświetleń podstrony: 986