×
Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Gminy


Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Zawiadamiam, że XXX Sesja Rady Gminy Jemielnica zwołana została na 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16:00.

 
Norbert Jaskóła
Przewodniczący Rady GminyPROPONOWANY PORZĄDEK 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Gminy z dnia 25 października 2021 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności pomiędzy sesjami.
 6. Informacja o realizacji interpelacji i wniosków z ostatniej sesji.
 7. Informacja o przeprowadzonych przetargach.
 8. Informacja o realizacji wniosków z posiedzeń komisji, które odbyły się w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Jemielnica.pdf

   
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2021 r.
  PDFProjekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica.pdf

   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  PDFProjekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.pdf

   
 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jemielnica.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jemielnica.pdf

   
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Jemielnica nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do szkół.pdf

   
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2022 r. i Programu Przeciw- działania Narkomanii Gminy Jemielnica na 2022 r
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Jemielnica na 2022.pdf

   
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.
  PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.pdf

   
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
  PDFProjekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym i przewodniczącym organu wykonawczego.pdf

   
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości
  PDFProjekt uchwały w sprawie odmowy przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości.pdf
   
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie WPF na lata 2022 – 2030
  PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenie WPF na lata 2022 - 2030.pdf
 • Zapoznanie radnych z Uchwałą Nr 416/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jemielnica.
  PDFOpinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały WPF.pdf
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r.
  PDFProjekt uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022 r..pdf
 • Zapoznanie radnych z Uchwałą Nr 414/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Jemielnica na 2022 r.
  PDFOpinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2022 r..pdf

   
 • Zapoznanie radnych z Uchwałą Nr 415/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jemielnica na 2022 r.
  PDFOpinia RIO nt. możliwości sfinansowania deficytu.pdf
 1. Interpelacje Radnych.
 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy

 

stopka.jpeg


Liczba wyświetleń podstrony: 204