Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jemielnica - Podinspektor ds. wojska, obrony cywilnej, kultury, zdrowia – 1 etat

Informacja o wynikach
naboru na wolne stanowisko urzędnicze


Wójt Gminy Jemielnica informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jemielnica
podinspektora ds. wojska, obrony cywilnej, kultury i zdrowia

wybrana została Pani Martina Namyślik

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282) oraz z 2021 r., poz. 1834) - w toku naboru komisja rekrutacyjna wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki celem wskazania kandydata do zatrudnienia.
W przeprowadzonym naborze Komisja rekrutacyjna wyłoniła sześć kandydatek spełniających wymagania niezbędne i dodatkowe do zatrudnienia na stanowisku objętym naborem i przedstawiła ich Wójtowi.
Na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze wpłynęły dokumenty aplikacyjne od 10 kandydatów. Dokumenty aplikacyjne czterech kandydatów nie spełniały wymagań niezbędnych i dodatkowych do zatrudnienia na tym stanowisku. Do dalszego etapu naboru zakwalifikowano sześć kandydatek.
W dniu 10 lutego 2022 r. komisja rekrutacyjna przeprowadziła końcową selekcję kandydatek. Zastosowano następujące techniki naboru: test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna. Wszystkie kandydatki w trakcie poszczególnych etapów naboru wykazały się dobrą znajomością problematyki samorządowej i wystarczającym doświadczeniem wymaganym na tym stanowisku pracy. Ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dawały rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków służbowych.
W dniu 11 lutego 2022 r. komisja rekrutacyjna sporządziła protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jemielnica z nazwiskami pięciu najlepszych kandydatek i przekazała go Wójtowi celem wskazania jednej z pięciu kandydatek do zatrudnienia na tym stanowisku.
Wójt Gminy zatwierdził wyniki naboru i wskazał Panią Martinę Namyślik do zatrudnienia na tym stanowisku.

Jemielnica, dnia 18 lutego 2022 r.

WÓJT GMINY JEMIELNICA


PDFInformacja o wynikach naboru.pdf (345,87KB)