×
Wyszukaj w serwisie

Informacja o świadczeniach dla obywateli Ukrainy oraz dla mieszkańców Gminy Jemielnica pomagających obywatelom Ukrainy

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Jemielnicy można składać następujące wnioski:

 1. obywatele Ukrainy – wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie;
 2. mieszkańcy Gminy Jemielnica – wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku zapewnieniem zakwaterowania oraz wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 zł za osobę/dzień (wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni).

 

Obywatele Ukrainy składają wniosek o jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) osobiście. W imieniu osoby małoletniej wniosek składa jedno z rodziców, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. Osoby małoletnie nie muszą być obecne przy składaniu wniosku.

Składający wniosek powinni posiadać przy sobie:

 1. nadany numer PESEL (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),
 2. dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy (własny oraz osób małoletnich będących pod opieką osoby składającej wniosek),
 3. dokładny adres pobytu w Gminie Jemielnica (ulica, numer budynku, numer mieszkania),
 4. numer rachunku bankowego (wskazane).

 

Громадяни України подають заяву на отримання одноразової грошової допомоги (300 злотих) особисто. Від імені неповнолітнього заяву подає один із батьків, працівник пробації, тимчасовий опікун або особа, яка фактично доглядає за дитиною. При подачі заяви неповнолітні не повинні бути присутніми.

Заявники повинні мати з собою:

1) присвоєний номер PESEL (власний та неповнолітні, які перебувають під опікою особи, яка подає заяву),

2) документ, що є підставою для перетину кордону (власного та неповнолітніх, які перебувають під опікою особи, яка подає заяву),

3) точна адреса перебування в ґміні Ємельниця (вулиця, номер будинку, номер квартири),

4) номер банківського рахунку (зазначається).

 

Mieszkańcy Gminy Jemielnica (osoby fizyczne i inne podmioty) składający wniosek powinni posiadać przy sobie:

 1. własny numer PESEL lub NIP,
 2. imię i nazwisko osób przyjętych na zakwaterowanie (numer PESEL każdej osoby przyjętej na zakwaterowanie lub w przypadku braku numeru PESEL - rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość każdej osoby),
 3. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie,
 4. numer rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczenie jest wypłacane z dołu, czyli jedynie za miniony już okres zapewniania obywatelowi Ukrainy zakwaterowania oraz wyżywienia, a nie za okres, w którym planuje się zapewnić zakwaterowanie oraz wyżywienie. We wniosku należy wskazać konkretne dni, w jakich zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie oraz liczbę przyjętych osób.

Mieszkaniec Gminy Jemielnica zapewniający obywatelowi Ukrainy zakwaterowanie i wyżywienie w okresie od 24 lutego br. i który nadal zamierza je zapewniać może wniosek złożyć już teraz – otrzyma wówczas świadczenie wyłącznie za czas do momentu złożenia wniosku, a na pozostały okres może złożyć kolejny wniosek lub wnioski w terminie późniejszym. Może także poczekać i w terminie późniejszym złożyć jeden wniosek obejmujący cały okres zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (świadczenie jest wypłacane za okres nie dłuższy niż 60 dni).

 

Wzory wniosków:

 1. Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy
  PDFWniosek_o_swiadczenie_pieniezne_za_zapewnienie_zakwaterowania_i_wyzywienia_obywatelom_Ukrainy.pdf (35,14KB)
 2. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł
  PDFWniosek_o_wyplate_jednorazowego_swiadczenia_pienieznego_w_wysokosci_300_zl.pdf (441,62KB)

Liczba wyświetleń podstrony: 876